Ashabijka Ummu Atijja, učenjak među ensarijkama

Kada se spomenu hafizi Kur’ana i hadisa među ensarijkama, na njihovom čelu je svakako Ummu Atijja. Imam En-Nevevi je rekao da je Ummu Atijja prenijela četrdeset hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oko šest od tih hadisa složili su se Buharija i Muslim, a po jedan različit hadis od preostalih hadisa bilježe i Buharija i Muslim. Od nje je hadise prenosio Enes ibn Malik, zatim poznati tabi’ini: Hafsa bint Sirin, njen brat Muhammed ibn Sirin, Abdulmelik ibn Umejr, Ali ibn El-Akmer i drugi. (Sijeru a’lamin-nubela’, II tom, str. 318)

Imam Zehebi je za nju rekao da je bila poznati fekih ili islamski pravnik, a ona sama je govorila: “Nama ženama je zabranjeno praćenje dženaze, ali ta zabrana je na stepenu mekruha, a ne na stepenu harama.” Njene predaje nalaze se u šest vjerodostojnih zbirki hadisa, a jedna od tih predaja je i ona što su je zabilježili Buharija i Muslim u kojoj stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zeni nije dozvoljeno tugovati za umrlim više od tri dana, osim za njenim suprugom, za njim treba tugovati četiri mjeseca i deset dana. ”
(As-Sahihayn, poglavlje o razvodu braka)

Ibn Abdulberr i Hafsa bint Sirin spominju da je Ummu Atijja došla u Basru i nastanila se na imanju Benu Halef. Naime, ona je napustila Medinu i ostatak svoga života provela u Basri, gdje je uživala poseban ugled tneđu ashabima i tabi’inima. Poznato je da je Alija, radijallahu anhu često odsjedao i odmarao se u njenoj kući.
(At-Tabaqat, VIII tom, str. 456; Al-Isabe, IV tom, str. 455)

U Basri se pročula i proslavila kao fekih, muhaddis i veliki pobožnjak. Mnogi ashabi i tabi’ini dolazili su kod nje i učili propise kupanja mejta. (Al-Istiab, IV tom, str. 452)

Umrla je sedamdesete godine po Hidžri, što upućuje da je jako dugo živjela, ali je sav svoj život potrošila u
traženju znanja, u prenošenju hadisa, u džihadu, pobožnosti i dobročinstvu. Neka se Allah smiluje ashabijki Ummu Atijji i neka je obilato nagradi za njena dobra djela i hizmet Islamu i muslimanima .

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara