Biografija šejha Ebu Ishak El-Huwejnija – 2. dio

nalivperoOD KOGA JE UZIMAO ZNANJE:
Uvaženi šejh je posjećivao halke šejha El-Muti’ija u studentskom domu studenata iz Malezije blizu trga Abduhu-paše na Abbasijji. I od njega je pokupio znanje iz šerhova/komentara: “Sahihu-l-Imami-l-Buhari”, “El-Medžmu’u” od Imama Nevevija, “El-Ešbahu we-n-Nezairu” od Imama Sujutija, “Ihjau ‘ulumi-d-Din” od Imama Ebi Hamida El-Gazalija, rahimehullahu.

I tako se šejh El-Huwejni nije razdvajao od svog šejha El-Muti’ija skoro četiri godine, sve dok šejh El-Muti’i nije stao sa svojim dersovima zbog naglih hapšenja određenih skupina ljudi, a koja je naredio tadašnji predsjednik Egipta, Es-Sadat. Nakon toga, šejh El-Muti’i je otputovao naprije u Sudan, a potom i u Medinu Muneweru, gdje je preselio na Ahiret i ukopan u mezarje Dženneti-l-Beki’ (Dženneti Bekija).

Uzeo je znanje od sejha Sejjid Sabika, rahimehullahu.
Zatim, uzimao je znanje kod nekih glavnih šejhova u Azaharovoj džamiji iz Usulu-l-Fikha, arapskog jezika i kiraeta, ali opet ni to nije bilo mnogo.

Učio je dio kiraeta po Veršu kod svog daidže, koji je inače podučavao svim kiraetima.
1396.g./h. je došao šejh Albani, rahimehullah, u Egipat i pri tome je održao predavanje u javnom centru za skupinu popomagača Sunneta Muhammedovog na Abidinu, ali je tada šejh El-Huwejni negdje otputovao i nije ga nažalost upoznao.
Ali je nakon toga šejh El-Huwejni otputovao šejhu Albaniju u Jordan početkom mjeseca Muharrema, 1407 .g./h. i boravio je kod njega otprilike mjeseca dana i to su mu bili, kao što je i sam priznao, najbolji dani u životu.

Nakon toga ga je šejh El-Huwejni opet susreo tokom sezone hadždža u svetim islamskim mjestima 1410.g./h., a taj hadždž je ujedno bio i prvi obavljeni hadždž za šejha El-Huwejnija, ali isto tako i posljednji hadždž za istaknutog alima, šejha Albanija, i to je bio  posljednji put da ga je uvaženi šejh El-Huwejni vidio.

Dakle, shodno ovome, šejh El-Huwejni se svega dva puta susreo sa šejhom Albanijem, te je pri tome snimio na kasetu svoje susrete s njim, kao i svoja pitanja tokom tih susreta, pa su se ovi susreti proširili pod nazivom: “Mesailu Ebi Ishak El-Huwejni – Mes’ele Ebu Ishaka El-Huwejnija”, i još su pričali preko telefona nekoliko puta, te je uzeo od njega znanje i s njegovih predavanja, te iz njegovih knjiga.

Potom je uvaženi šejh otišao u Krajevinu Saudijsku Arabiju i učio kod:
Šejha ‘Abdullaha ibn Ka’uda rahimehullah. Prisustvovao je nekim halkama na kojima se komentarisala knjiga “El-Kafijetu fi-l-Džedeli” od imama El-Džuwejnija, a koju je tada čitao šejh Salih Alu-š-Šejh, Allah ga sačuvao.

Šejha ‘Abdul-l-‘Aziza Bin Baza, rahimehullahu. Prisustvovao je i kod njega na nekim halkama u njegovom mesdžidu “El-Mesdžidu el-Kebiru” komentaru knjige “Suneni-l-Imami en-Nesai – Sunen od Imama En-Nesaija”, “Medžmu’a el-Fetava” od imama Ibn Tejmijje, “Kitabu-t-Tewhid” od od imama Muhammed ibn ‘Abdi-l-Wehhaba, rahimehullahu.

 – Susreo se potom i sa šejhom Ibnu-l-‘Usejminom, rahimehullahu, u Haremu, da bi ga poslije posjetio i u njegovoj privatnoj sobi radi nekih mes’ela.

POHVALE NA NJEGOV RAČUN:
1) Šejh Albani, Allah mu se smilovao, ga je opisao riječima da je njegov učenik.

2) Prilikom njihovog susreta u Ammanu, glavnom gradu Jordana, šejh Albani mu je rekao: “Tebi je pošlo za rukom nešto što drugima mimo tebe nije!”

3) Jedne je prilike spomenuo jake muhaddise koji su zauzeti tom naukom ovim riječima: “Možda će to uraditi neka naša braća koja su jaka u ovoj nauci poput brata Alijj El-Halbija, Semir Ez-Zuhejrija, Ebu Ishaka El-Huwejnija i drugih koji su poput njih, da ih Allah nagradi!”

4) Također i ovaj citat: “Već je bio jedan od razloga objašnjenja ovog hadisa i istraživanje koje sam vidio, a to je da je naš uvaženi i cijenjeni brat Ebu Ishak El-Huwejni bio upitan u svojoj kolumni koju uređuje za časopis et-Tewhidu-l-Gira u svakom broju, pa je bio upitan šejh, Allah mu se smilovao i povećao mu znanje i ugled, o ovom hadisu u trećem broju ovog časopisa, pa ga je on ocijenio slabim/daifom. Potom je to i objasnio dostojno hadiskoj nauci i onome šta je rekla ulema o ravijama seneda tog hadisa, i on je sve to objasnio najljepšim objašnjenjem, da ga Allah nagradi, ali ja sam želio da na to dodam dodatno objašnjenje da je ovaj hadis sa tri strane ustvari i sahih/ispravan, kako neko od čitalaca njegove kolumne u datom časopisu ne bi pomislio da je hadis skroz slab, i radi seneda i radi metna, kao što na to ukazuje njegovo (Huwejnijevo) prešućivanje tog dodatnog objašnjenja, iako ja priznajem njemu čast i ugled u ovoj nauci, i da on inače radi ovo što ja priželjkujem u mnogim hadisima o čijim senedima je govorio, gdje je objašnjavao slabosti istih…”

5) Rekao je šejh ‘Abdullah ibn Adem El-Albani, Allah ga sačuvao, inače bratić šejha Albanija: “U zimu 1410.g./h. posjetio nas je šejh Albani, Allah mu se smilovao, u našoj kući, pa sam mu ja izložio nekoliko pitanja, sjećam se jednog pitanja: ‘Uvaženi šejh, koga smatraš da pripada šejhovima hadiske nauke nakon tvoje smrti, i ako Allah da nakon dugih godina?’ Pa reče uvaženi šejh Albani: ‘Ima jedan šejh, Egipćanin, zove se Ebu Ishak El-Huwejni, došao nam je u Amman prije nekog vremena, pa sam opazio da je on u istoj ravni s nama u hadiskoj nauci.’ Pa mu rekoh: ‘Potom ko?’ Pa reče: ‘Šejh Šu’ajb Arnaut’, pa rekoh: ‘Zatim ko?’, pa mi odgovori: ‘Šejh Mukbil ibn Hadi el-Vadi’i.’

6) Rekao je šejh Bekr ibn ‘Abdillah Ebu Zejd, Allah mu se smilovao, u uvodu svoje knjige “Et-Tahdisu bima la jesihhu fihi hadisun”, pa je spomenuo one koji su izdvojili po pitanju ovog načina pisanja, i spomenuo je četvericu, a treći i četvrti su ustvari bile dvije knjige šejha El-Huwejnija: “Faslu-l-Hitab bi Nakdi-l-Mugni an el-Hifzi we-l-Kitabi” i “Džennetu-l-Mertabi bi Nakdi-l-Mugni an el-Hifzi we-l-Kitab”. Pa je rekao: “Prva knjiga je sažetija od druge, ali u njoj ima nešto što u drugoj nema, a obje su od Ebu Ishaka El-Huwejnija Hidžazija Ibn Muhammeda Ibn Šerifa.”

7) Također je rekao u spomenutoj knjizi: “‘Džennetu-l-Mertab’ je najobuhvatnija knjiga koju sam vidio u objašnjenju i kritici ovih poglavlja.”

NJEGOVI NAUČNI PODUHVATI:
Od uvaženog šejha se prenosi više od stotinu poduhvata i projekata, neke je završio, a neke nije, i uglavnom se ti poduhvati odnose na istraživanja, objašnjanja, kritike, pisanja…

Od njih su:
1) “Tenbihu-l-Hadžid ila ma veka’a mine-n-Nezari fi Kutubi-l-Emadžid” (Naknadne popravke i dodaci)
2) “Teslijetu-l-Kezim bi Tahridži ehadisi tefsiri el-Kur’ani-l-‘Azimi” od imama Ibn Kesira. (Naučno istraživanje i objašnjenje)
3) “Tefsiru-l-Kur’ani-l-‘Azimi” od imama Ibn Kesira. (Sažetak od prethodne knjige)
4) “Bur’u-l-Kelmi bi Šerhi hadisi kabdi-l-‘ilmi” (Objašnjenje hadisa: Doista Allah ne uzdiže znanje tako što ga uzima iz prsa učenjaka…)
5) “Nasihu-l-Hadisi we mensuhuhu” od imama Ibn Šahina. (Naučno istraživanje)
6) “El-Fewaid” od imama Ibn Bešrana. (Naučno istraživanje)
7) “El-Munteka” od imama Ibn Džaruda. (Naučno istraživanje)
8) “Ta’letu-l-Mef’udi šerhu Munteka ibni el-Džarudi” (Hadisko istraživanje sa fikhskim osvrtima)
9) “Ed-Dibadžu ala Sahihi Muslim ibni El-Hadždžadž” (Pisano djelo)
10) “Musameretu-l-Fazzi biMa’na el-Hadisi eš-Šazzi” (Pisano djelo)
11) “En-Nafiletu fi el-Ehadisi-d-Dai’feti we-l-Batileti” (Pisano djelo)
12) “El-Mu’džem” od imama Ibn Džume’. (Naučno istraživanje)
13) “Neb’u-l-Emani fi terdžemeti-š-Šejhi-l-Albani” (Pisano djelo)
14) “Es-Semeru-d-Dani fi-z-Zebbi ani-l-Albani” (Pisano djelo)

NJEGOVE HUTBE I PREDAVANJA:  
Uvaženi šejh je držao dvije hutbe svakog mjeseca, prve i treće džume u mjesecu, kao i predavanje svakog ponedjeljka, od akšama do jacije, i sve to u mesdžidu šejhu-l-islama Ibn Tejmijje u gradu Kefru-š-Šejh. Također, uvaženi šejh je držao poseban program “Udoban život” na jednom satelitskom kanalu.

MOLIMO UZVIŠENOG ALLAHA, subhanehu we te’ala, DA DA BEREKETA NAŠEM ŠEJHU I DA MU PODARI ZDRAVLJE! AMIN!

Izvor: alheweny.org
Za www.islam-iman.com – Preveo: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!

Komentari

komentara