BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 2. DIO

jakub2NJEGOVE IDŽAZE/LICENCE:
Šejh Muhammed Husejn Ja’kub je dobio idžazu/licencu za “Kutubu-s-Sitte” od šejha Hasana Ebi-l-Ešbalija Ez-Zuhejrija, Allah ga sačuvao.
Također, idžazu za “Kutubu-s-Sitte” mu je dao i uvaženi šejh Muhammed Ebu Hubze et-Tetuvani, i šejh Ja’kub je već putovao u njegov rodni kraj Tetuvan koji se nalazi u gornjem Maroku.

NJEGOV MENHEDŽ/METODA DA’WE:
Nakon što je zagazio na put sticanja šerijatskog znanja prije svega zahvaljujući Uzvišenom Allahu, subhanehu we te’ala, a potom i zahvaljujući njegovim kontaktima sa onima koji su bili od toga ehla, tj. koji su i sami pripadali tim krugovima, i njegovom uzimanju znanja od istih, pa je tako šejh Muhammed Husejn Ja’kub počeo sa svojom da’wom u Allaha, dželle še’nuhu, pa je izgradio odgojni menheđ za to, i pri tome uvidio da se dobrobit ovog Ummeta nikada neće postići ako ne odgojimo našu djecu i unuke shodno menheđu Selefu-s-Saliha.

I sa potpunim ubjeđenjem u Allahove riječi: “Zaista Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve dok taj narod ne promijeni sam sebe!” (Er-Ra’d/Grom, 11. ajet), i zaista, jedan od razloga izopačenosti koja je pogodila muslimane ovog našeg vremena je u vidu udaljavanja od ispravnog menheđa u odgoju i čišćenju, a koji je jedan od ruknova Poslanikove da’we… Kaže Uzvišeni Allah: “On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi!” (El-Džumu’a/Džuma, 2. ajet)

Kaže šejh: “Mi smo u potrebi za ostankom islama sa svim njegovim dijelovima i harfovima/slovima… Da, sa potrebom za pronalaskom te jake muslimanske ličnosti koja se sa svojim korijenima izmiješala u suštini islama… Sa potrebom da čovjek sebi osmisli šablon… Šablon u svemu i za sve što radi… Šablon kojeg kada vide, da kažu: E ovo je Islam!

Da, želimo da odgojimo ljude radi ostanka tog istinskog šablona oko kojeg se proširuje temelj… Sa potrebom da napravimo pripadnike koji će rješavati probleme i praviti dogovore… Sa potrebom za hafizima Kur’ana, daijama i reformatorima na Allahovom putu…
Nakon što je šejh Muhammed Husejn Ja’kub osnove odgoja  i pročišćenja uzeo od svog šejha Usame Muhammeda ‘Abudu-l-‘Azima, Allah ga sačuvao, on je pristupio prostiranju tih istih osnova i tog menheđa široj masi naroda, nadajući se pronalsku lijeka za njihove opasne probleme imana, koji su se nalazili nasuprot njih. I odavde se njegova da’wa skocentrisala na odgoj srca i pročišćenje nefsa, kako bi se narod podučio putu dolaska do Allaha, tebareke we te’ala, i kako da od Allaha shvate Njegove Božanske puteve Njegovog stvaranja, i da znaju kako da obožavaju svoga Gospodara, Boga i Onoga koji se obožava, dželle we ‘ala.

DA’WETSKA PUTOVANJA:
Uvaženi šejh je obišao mnoge zemlje pozivajući ka Allahu, Jednom i Jedinom! Pa je tako posjetio Sjedinjene Američke Države nekoliko puta, posjetio je Švedsku, Španiju, Švicarsku, Maroko, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Saudijsku Arabiju.

KNJIŽEVNA DJELA I NJEGOV TRUD NA POLJU NAUKE I DA’WE:
1) “Kejfe etubu? – Kako da se pokajem?”
(Skupina predavanja koje je održao o tewbi tokom njegovog komentarisanja knjige “Medaridžu-s-Salikin” od Ibnu-l-Kajjima.)

2) “Nesaihu li eš-Šebab we Tehzibu Gizau-l-Elbab – Savjeti omladini i vaspitanje je hrana za razborite” od Es-Sefarejnija.
(A “Gizau-l-Elbab” je komentar na “Menzumetu-l-Adab” od El-Merdavija u kojoj je spomenuo skupinu predanja i adaba koji su postali napušteni i potpuno van primjene u ovom našem vremenu.)

3)  “Ila el-Hude-‘tina – Na pravi put hodi nama”
(Nekoliko predavanja na temu istraživanja vanjštine izopačenosti, da nas Allah sačuva od toga, kao i lijek za pitanje popuštanja u ibadetima, pa ih je šejh obradio kroz prizmu 20 razloga sa isto toliko ponuđenih lijekova koji će nam pomoći u otklanjanju istih.)

4) “El-Uhuwetu ejjuhe-l-Ihwe – Bratstvo o braćo!”
(Na temu ljubavi u ime Allaha, a ona je najpotrebnija u ovom vremenu i kako da dostignemo taj visoki stepen!)

5) “Sifatu-l-Uhti el-Multezime – Osobine privržene sestre”
(Rad u kojem je šejh sastavio nekoliko osobina kojima se mora okititi neka sestra muslimanka.)

6) “El-Kawa’idu el-Dželijjetu li et-Tehallusi mine-l-‘Adeti es-Sirijjeti – Jasna i očigledna pravila za rješavanje skrivenih običaja i navika”
(Rad u kojem su objašnjene opasnosti samozadovoljavanja, kao i šerijatski propis tog čina, i kako se praktično izliječiti od te psihičke bolesti.)

7) “Harbu-t-Tedhin – Rat pušenja”
(Rad koji pojašnjava opasnosti i štete koje pušenje izaziva, kao i metode koje pomažu ostavljanju istog.)

8) “Ja Tarike-s-Salati – O ti koji ne klanjaš!”
(Rad namijenjen svakom onome koji ne klanja, nakon kojeg će mu odzvanjati u uhu: “Zašto ne klanjaš? Zašto???”)

9) “El-Hutab – Hutbe”

10) “Muntalikatu Talibi-l-‘Ilmi – Poletnosti tragača za znanjem”

11) “Emradu-l-Ummeti – Bolesti Ummeta”

MOLIMO UVIŠENOG ALLAHA, subhanheu we te’ala, DA PODARI BEREKETA U DA’WI NAŠEG ŠEJHA I DA OTVORI SRCA ONIMA KOJI JE BUDU SLUŠALI DA SE OKORISTE OD ISTE I MOLIMO UZVIŠENOG ALLAHA DA NAGRADI SVE NAS I PODARI NAM ISKRENOST U RIJEČIMA I DJELU… AMIN!

Izvor: ar.islamway.net/
Za www.islam-iman.com – Preveo: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!

Komentari

komentara