Home » Archives by category » Unija islamskih učenjaka » Savremene fetve dr. Jusuf al-Karadawi (Page 4)

U čemu je smisao zabrane nošenja zlata i svile muškarcima

Comments Off on U čemu je smisao zabrane nošenja zlata i svile muškarcima

Autor: Dr. Jusuf Al-Qardawi www.islam-iman.com – Uvodenjem ovih dviju zabrana koje se odnose na muškarce, islam nastoji postići odgojne, moralne i plemenite ciljeve. Zaista islam – kao vjera džihada (borbe) i snage – nastoji zaštititi muške odlike muškarca od bilo kojeg vida slabosti, pasivnosti i letargije. Allah dželle šanuhu je odlikovao muškarca korpulentnošću stasa i skladnošću mišića; za razliku od žene, njemu ne dolikuje da oponaša pjevaljku u oblačenju finih tkanina i isti¬canju skupe nošnje i nakita. Pored ovoga, postoji i društvena opravdanost ove zabrane. Zabrana nošenja zlata i svile muškarcima dio je širega islamskog programa koji nastoji suzbiti luksuz u životu. Sa stanovišta, Kur’ana, luksuzan život vodi slabljenju nacije i njezinoj eventualnoj propasti; luksuz je jedna vrsta društvene nepravde […]

Continue reading …

Muškarcima su zabranjeni zlato i svila

Comments Off on Muškarcima su zabranjeni zlato i svila

Autor: Dr. Jusuf Al-Qardawi www.islam-iman.com – Ne samo da su dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani. „Reci: Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela? Reci: Oni su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo doka¬ze ljudima koji znaju.“ (El-A’ raf: 32). Međutim, islam muškarcima zabranjuje dvije vrste nakita, koje ženama dopušta. To su, prije svega, zlatni nakit, i drugo, odjeća od čiste svile. Alija – radijallahu anhu – prenosi da je Resulullah – alejhi’s-selam – uzeo komad svile u desnu, a komad zlatnoga nakita u lijevu […]

Continue reading …

Pušenje je haram porok

Comments Off on Pušenje je haram porok

Autor: Dr. Šejh Jusuf Al-Kardawi www.islam-iman.com – Povodom medjunarodnog dana borbe protiv pušenja, izvjesna braca su me zamolila da nešto kažem o pušenju. Pušenje je jedan od poroka kojim su u današnjem vremenu pogodjeni svi ljudi. Njime su pogodjeni svi muslimani, a posebno Arapi. Pušenje je postalo virus kojeg ljudi prenose jedan od drugog. Pušenje sliči epidemiji koja se širi kao vatra u ljuskama. Ovu naviku preuzimaju mladi od starih, sinovi od očeva, siromasi od bogataša, a ljudi su postali kao što se veli, kopija jedan drugom. Time su postali robovi ovog poroka i navici za koju izgleda nemaju prevenciju. Ranije razilaženje ucenjaka u donošenju propisa o pušenju Ovaj porok se pojavio u XVI vijeku. Ucenjaci su se razilazili po […]

Continue reading …

Nije svačije davati fetve

Comments Off on Nije svačije davati fetve

Šejh Dr. Yusuf Al-Qardawi www.islam-iman.com – Davanje fetvi je bez sumnje omogućeno svakom islamskom učenjaku koji je to u stanju. Niko nijednom alimu ne može uskratiti pravo da daje fetve ljudima. Ljudi imaju pravo pitati, a dužnost alima je da odgovori. Važno je, međutim, pitati alima koji je u stanju dati odgovor. Ovdje dolazi do mnogih nedoumica. Ljudi nažalost ne znaju koji alim može dati fetvu. Večina ih misli da je svaki dobar hatib i dobar muftija, a svaki uticajan vaiz ujedno i poznavalac fikha. To je greška. Nije svako ko zatrese minber ili ustalasa osjećanja podoban za davanje fetvi. Davanje fetvi iziskuje kvalifikacije i znanja koje čovjek koji to želi činiti mora steći. Mi moramo znati od koga tražiti […]

Continue reading …

Pluralizam i razmimoilaženje

Comments Off on Pluralizam i razmimoilaženje

Priredio: Adnan E. Čolo www.islam-iman.com – Jedna od sumnji koja se ovdje pojavljuje jeste da princip višestranačja ili pluralizma u skladu sa aktualnom terminologijom je u direktnoj proturječnosti sa jedinstvom na koje obavezuje islam i drži ga za blizanca vjerovanja, kao što razilaženje smatra bratom nevjerništva i neznalaštva. Uzvišeni Allah kaže: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali ‘Imran: 103) “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli, njih čeka patnja velika.” (Ali ‘Imran: 105) Jedan hadis glasi: “Nemojte se razilaziti, jer oni koji su bili prije vas su se razišli i doživjeli propast.”[1] Želim da skrenem pažnju na jednu važnu činjenicu, a […]

Continue reading …

Zabranjeno je nasilje nad nevinima

Comments Off on Zabranjeno je nasilje nad nevinima

www.islam-iman.com – Islam ne dozvoljava nasilje nad nevinom osobom ni o kojem slučaju, i bilo u kome da se radi, svejedno da li je posrijedi napad na život, čast ili imetak, da li je napadač bio zapovjednik (emir) ili vođa (halifa). Njihovo namještenje im ne daje vlast nad životima ljudi niti nad njihovomimovinom, njihovom vanjštinom ili intimom. Poslanik, s.a.v.s., obznanio je prisutnima na Oprosnom hadždžu da su krv, imovina i čast ljudi sveti, zauvijek do Sudnjega dana. Ova zabrana se ne odnosi samo na muslimane, već obuhvaća muslimane i ostale ljude koji nisu u ratu sa njima. U slučaju rala i borbe, islam ne dozvoljava ubijanje onih koji se ne bore, žena, djece i starih, kao i sveštenika- osamljenika u […]

Continue reading …

Presađivanje testisa nije dozvoljeno

Comments Off on Presađivanje testisa nije dozvoljeno

Pripremio: Adnan E. Čolo www.islam-iman.com – Ostalo je da se pozabavimo u zadnje vrijeme aktueliziranim pitanjem presađivanja testisa od jedneosobe drugoj. Da li je to dozvoljeno, analogno presađivanju ostalih organa, ili ovaj organ ima specifičnosti koje sprečavaju dozvolu presađivanja? Smatram da nije dozvoljeno. Specijalisti su utvrdili da su testisi mjesto odakle se prenose nasljedne osobinečovjeka, njegove porodice i krvna grupa, na potomstvo. Presađivanje testisa čovjeku da znači njegovo potomstvo nosi svojstva onoga od koga mu je presađen organ, bijelca ili crnca, visokog rastom ili niskog, oštroumnog ili glupog, i druga fizička, intelektualna i psihička svojstva. Ovo podrazumijeva genetsko miješanje koje je Šerijat, u svakom pogledu zabranio. Zabranio je blud, uzimanje posinka, drugoga za oca i sl. što ga uvodi u […]

Continue reading …

Da li su dozvoljene otmice aviona?

Comments Off on Da li su dozvoljene otmice aviona?

www.islam-iman.com – Pitanje: S obzirom na to da se otmice aviona dešavaju često od koji smatraju da time čine dobro islamu i muslimanima, a utim otmicama stradaju nevine osobe, želimo da nam date odgovor o ovome na temelju Kur’ana i sunneta, mada nam je poznato da ste i ranije javno osuđivali ovakva nedjela. Posebno ovo tražimo s obzirom na posljednju nesreću sa otetim kuvajtskim avionom. (Izvorno pitanje je zbog dužine samo parafrazirano vodeći računa da se ne naruši njegova glavna intencija, prim. prevodioca) Odgovor: Svakako da u nesreći sa otetim avionom suosjećam i srcem i dušom, kao i milioni drugih ljudi čija srca nisu okrutna”kao kamen ili još više”(Kur’an), kao što je Allah, dž.š., opisao srca drevnih Jevreja.Već sam osudio […]

Continue reading …

Je li dozvoljena oporuka za dio tijela poslije smrti?

Comments Off on Je li dozvoljena oporuka za dio tijela poslije smrti?

www.islam-iman.com – Ako je muslimanu dozvoljeno da daruje dio tijela drugome bez vlastite štete, kada drugome to koristi, da li je dozvoljeno da oporuči darivanje poslije svoje smrti? Ono što mi je jasno da, ukoliko je čovjeku dozvoljeno da daruje organ za života, uz mogućnost da će imati od toga štetu, nema zapreke da oporuči davanje organa poslije svoje smrti. Jer u tome je čista korist za drugoga bez ličnog podnošenjabilo kakve štete. Organi se raspadaju nakon nekoliko dana i jede ih prašina. Ako ih on žrtvuje nekome, nastojeći se približiti Uzvišenom Allahu, on ima sevap i nagradu za svoj nijet i postupak. Nema šerijatskog dokaza da je to zabranjeno. Jer osnova svegaje dozvoljenost, izuzev onoga što je zabranjeno jasnim […]

Continue reading …

Da li je politika zabranjena?

Comments Off on Da li je politika zabranjena?

Sa teoretskog stanovišta, politika je nauka koja ima svoju važnost i mjesto; sa praktičnog stanovišta to je zanimanje koje donosi čast i korist, pa je vezana za upravljanje ljudima na najbolji moguæi naèin. Imam Ibn Kajjim prenosi da je imam Ebul-Vefa b. ‘Ukajl el-Hanbel rekao: “Politika je čin pomoću kojega su ljudi bliže miru a dalje od rata, dokle god se ne protive Šerijatu.” Ibn Kajjim napominje da “pravedna politika nije protivna onome o čemu govori Šerijat, već je u skladu sa njim, štaviše, ona je jedan od njegovih sastavnih dijelova; mi je nazivamo politikom prema našoj terminologiji, a ustvari je to pravda Allaha i Njegovog poslanika.”(Ibn-Kajjim: Et-Turuk-hukmijja fi es-sijase eš-šerijja) I naši stari učenjaci isticali su vrijednost politike i […]

Continue reading …