Home » Archives by category » Ramazanski savjeti (Page 3)

Dozvoljenje radnje tokom itikafa

Comments Off on Dozvoljenje radnje tokom itikafa

U itikafu su dozvoljene sljedeće radnje: 1. Dovoljeno je napustiti mjesto itikafa,da bi ispratio svoju porodicu. Safija veli: “Jednom prilikom je Allahov Poslanik bio u itikafu,te sam ga navečer došla posjetiti. Pričala sam  s njim,a potom sam ustala i krenula nazad,te on ustade i otprati me do kuće Usame ibn Zejda,gdje sam stanovala.(El Hatabi veli: “U ovom vidimo da je Vjerovjesnik a.s. s njom izašao iz džamije kako bi je otpratio do kuće,što je dokaz onima koji smatraju da itikaf nije pokvaren ako čovjek izđe iz džamije radi neke potrebe,ili da bi učinio hajr.) Dok smo išli susreli su nas dvojica ensarija. Kad su vidjeli Vjerovjesnika a.s. požurili su,te im on reče: “Polako,ovo je Safija bint Hujej! “SubhanAllah,Božiji Poslaniče!, povikaše,a […]

Continue reading …

Pohvalne i pokuđene radnje za osobu u itikafu

Comments Off on Pohvalne i pokuđene radnje za osobu u itikafu

U itikafu je poželjno obavljati što više nafila,posvetiti se namazu,učenju Kur’anu,izgovaranju: “subhanAllah”(slava Allahu), “elhamdulillah”(hvala Allahu), “la ilahe illallah”(nema boga sem Allaha), “Allahu Ekber”(Allah je najveći), estagfirullah”(Allahu,oprosti mi),donošenju salavata i selama na Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i učenju dova kojima će se približavati Allahu,i koje će ga povezati s Gospodarom,uzvišen neka je On! Ono što spada u pohvalne radnje u toku itikafa jeste bavljenje naukom,čitanje knjiga iz tefsira,hadisa,životopisa Allahovih Poslanika,dobrih ljudi,i sličnih knjiga,kao što su one iz fikha.Također je pohvalno sebi odrediti mjesto u džamiji na kojem će se boraviti,naprimjer, na tom mjestu napraviti šator,kao što je to Allahov Poslanik a.s. činio. S druge strane,pokuđeno je aditi bilo šta što ga se ne tiče. Dokaz za to jeste hadis: “Ebu […]

Continue reading …

Kada čovjek stupa u itikaf i kada izlazi

Comments Off on Kada čovjek stupa u itikaf i kada izlazi

Već smo spomenuli da dobrovoljni itikaf nema određeno vrijeme. Znači,kad god čovjek ode u džamiju s namjerom da se svojim boravkom u njoj približi Allahu,on je u itikafu sve dok ne izađe iz nje. Naprimjer,ako zanijeti  da će boraviti posljednjih deset dana  Ramazana,treba stupiti u itikaf prije zalaska sunca. Ebu Seid prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu aleyhi we sellem rekao: “Ko je sa mnom boravio u itikafu neka to čini i posljednjih deset(noći Ramazana).”(Buharija) Riječ “deset” u hadisu,odnosi se na noći,a prva ta noć nastupa dvadeset i prvog,odnosno dvadesetog Ramazana.Prenosi se da je Allahov Poslanik a.s. kada bi htio boraviti u itikafu,klanjao sabah namaz, a potom bi otpočeo itikaf. Znači,otišao bi u dio džamije koji bi odredio za itikaf. […]

Continue reading …

Post osobe u itikafu

Comments Off on Post osobe u itikafu

Lijepo je da osoba u itikafu posti,ali ako i ne posti, nema smetnje. Abdullah Ibn Omer r.a. prenosi da je Omer rekao: “O Allahov Poslaniče,u džahilijjetu sam se zavjetovao da ću u Mesdžidul- haramu boraviti jednu noć u itikafu!” -“Ispoštuj to”, reče on.(Buharija) Poslanikova naredba Omeru da ispoštuj zavjet(noću) jeste dokaz da post nije uvjet valjanosti itikafa,jer se noću ne može postiti. Seid ibn Mensur veli da je Ebu Sehl kazao: “Jedna žena iz moje porodice zavjetovala se da će boraviti u itikafu,te je o tome pitala Omera ibn Abdulaziza,na što je on odgovorio: “Ne mora postiti,osim ako sama sebe time obaveže.” U tom momentu Ez-Zuhri reče: “Itikaf nije valjan bez posta!”- “Prenosili se to od Poslanika a.s.?!” upita ga […]

Continue reading …

Kakva džamija mora biti da bi se u njoj mogao činiti itikaf

Comments Off on Kakva džamija mora biti da bi se u njoj mogao činiti itikaf

Učenjaci su se razišli po tom pitanju. Ebu Hanifa, Ahmed, Ishak i Ebu Sevr smatraju da se itikaf može činiti u svakoj džamiji u kojoj se klanja pet dnevnih namaza i džuma namaz. Dokaz za to jeste hadis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: “U svakoj džamiji koja ima svoga imama i mujezina itikaf se može činiti.” (Bilježi ga Ed-Darektuni. Međutim ovaj hadis je toliko slab da se ne može uzeti kao dokaz) Malik, Eš-Šafi i Davud smatraju da se u itikafu može boraviti u svakoj džamiji i da nema niti jedan vjerodostojan hadis koji u ovom slučaju pravi razliku među džamijama. Šafije kažu: “Pohvalno je itikaf činiti u većim džamijama (na primjer gradska džamija u kojoj se i džuma  […]

Continue reading …

Ruknovi itikafa

Comments Off on Ruknovi itikafa

Suština itikafa jeste boravak u džamiji s nijjetom približavanja Allahu dž.š. Prema tome, kad bi čovjek boravio u nekom drugom zdanju,ili ne učini nijjet,takav se njegov boravak ne bi ubrajao u itikaf.  Dokaz da je nijjet obavezan jeste ajet: “… a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno,kao pravovjerni,vjeru ispovjedaju.”(El-Bejjina,5)  i hadis Poslanika a.s. u kojem je rekao: “Sva se djela vrednuju prema namjerama,i svakom čovjeku pripada ono što je namjerio…” Uvjet da itikaf može biti samo u džamiji postavljen je ajetom: “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama.”(El-Bekara 187) Način dokazivanja jeste sljedeći:da se itikaf može činiti na drugom mjestu,ne bi zabrana snošaja bila vezana za itikaf u džamiji! Prema […]

Continue reading …

Trajanje itikafa

Comments Off on Trajanje itikafa

Obavezujući itikaf traje u skladu sa zavjetom koji je čovjek imenovao.Tako,naprimjer,ako se zavjetovao da će itikafiti jedan dan,ili više,on mora to i ispoštovati. Međutim,dobrovoljni itikaf nije ograničen vremenom. Počinje onog trena kad čovjek zanijeti i odluči boraviti u džamiji,svejedno da li to bilo kratak ili dugačak period. Bit će nagrađen prema provedenom vremenu u džamiji.Ako se desi da izađe iz džamije,a potom se vrati u nju,on svoj nijjet mora obnoviti ako želi i dalje da bude u itikafu. Jala ibn Umejja veli: ” U džamiji provedem sat vremena, i to isključivo radi itikafa.” Ata je rekao: ” U itikaf se ubraja svaki moment proveden u džamiji.Ako čovjek proboravi neko vrijeme u džamiji,smatrajući to hajrom,on je u itikafu, i ni u […]

Continue reading …

Spominjanje Allaha tokom posta u Ramazanu

Comments Off on Spominjanje Allaha tokom posta u Ramazanu

Od mudrosti posta jeste i da se srce za vrijeme ramazanskog posta više posvečuju razmišljanju i spominjanju Allaha subhanehu we teala.Kada čovjek upražnjava svoje strasti,zaboravlja na Svevišnjeg Allaha,srce mu postaje grubo,tvrdo,često bude slijep kada je u pitanju istina,Allahova riječ. Zbog toga je Allahov Poslanik a.s. preporučivao da se umjereno jede i pije,pa je rekao: “Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja da se održi uspravnim! A ako bude morao i više,onda neka jedna trećina bude za hranu,jedna trećina za vodu i jedna trećina za njegovu dušu.(Ahmed,Nesai,Ibn Madždže,i Tirmizi) U Muslimovom Sahihu bilježi se od Hanzale el-Usejdijja- koji je bio i jedan od pisara Allahovog Poslanika a.s. da je rekao Allahovom Poslaniku a.s.: ” Hanzala čini djelo nifaka-licemjerstva!” Allahov Poslanik ,upitao ga je: […]

Continue reading …

Postom se postiže bogobojaznost

Comments Off on Postom se postiže bogobojaznost

Mudrost posta jeste i to što se postom postiže bogobojaznost,kao što kaže Uzvišeni:” O vjernici, propisuje vam se post,kao što je bio propisan i onima  prije vas,da biste bogobojazni bili,da biste se grijeha klonili.”(El Beqare,183) Postaču se naređuje da u toku posta čini djela pokornosti i ustegne se od grijeha i loših djela,kao što Vjerovjesnik  sallallahu alehi ve selem kaže:”Onaj ko ne ostavi lažni govor,rad po njemu,nepromišljene postupke,pa Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića.”(Buharija) Zbog toga kada god postač poželi da učini nešto loše,sjeti se da posti,pa post bude razlog ostavljanja određenog djela. Upravo je zbog toga Allahov Poslanik a.s. naredio postaču,ukoliko ga neko bude psovao ili grdio,da mu kaže da posti i da je postaču […]

Continue reading …

Post, ibadet koji čovjeka približava Allahu

Comments Off on Post, ibadet koji čovjeka približava Allahu

Jedna od mudrosti ogleda se u činjenici da je post ibadet koji približava njegovom Gospodaru,ostavljanjem svega onoga što  čovjek voli i za čime žudi; hrane,pića, i snošaja. Ovim se jasno pokazuje istinitost čovjekove vjere,potpunost njegove pokornosti Allahu,snaga čovjekove ljubavi prema Gospodaru i nada u nagradu Uzvišenog Gospodara,jer čovjek ne ostavlja ono što voli,za čime žudi,osim radi nečeg boljeg i većeg. Stoga,kada vjernik spozna da se Allahovo zadovoljstvo postiže postom,ustezanjem od pojedinih strasti i prohtjeva,daje prednost Allahovom zadovoljstvu nad svojim prohtjevima,ostavlja ih odmah žudeći za onim u čemu je istinska slast i smiraj njegove duše. I, sve to ostavlja radi Allaha.Shodno tome,kada bi većina vjernika bila zatvorena i kažnjavana samo da prekrši jedan dan ramazanskog posta bez ikakvog razloga,nikada ne bi  […]

Continue reading …