Home » Archives by category » Tefsir

Kako postići da tečno učiš Kur’an bez zastajkivanja?

Prije svega bez dugotrajne prakse i vježbanja nema ni kvalitetnog i tečnog učenja Kur’ana. Dakle kontinuirano vježbanje je glavni i prvi princip i uslov koji se mora ispuniti da bi se to postiglo. Jer to se ne postiže za dan-dva, sedmicu ili mjesec. Za to trebaju nekad i godine vježbanja (zavisno od kvalitete poznavanja arapskog pisma i tedžvida kao i nivoa inteligencije i razumijevanja onoga koji vježba). Piše: Adnan Adilović U ovom kratkom tekstu navest ćemo nekoliko osnovnih principa i savjeta koji bi trebali da pomognu u postizanju tečnog učenja Kur’ana bez zastajkivanja i prekida: Nijjet. Osnovna stvar koja prethodi činjenju bilo kojeg dobrog i korisnog djela u islamu jeste iskren i pozitivan nijjet. Osoba koja uči Kur’an mora da […]

POUKE I PORUKE SURE EL-ASR

Comments Off on POUKE I PORUKE SURE EL-ASR

Autor: Dr. Ahmed Adilović www.islam-iman.com – Tako Mi vremena!Čovjek je, zaista, na gubitku -osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje! Jedna od karakteristika i mu’džiza Allahovog govora jeste da je on neiscrpan i da ljudi iz Kur’ana nikada ne mogu izvući sve pouke i poruke koje se u njemu kriju. A one su od izuzetne važnosti, kako za ljude u cjelini tako i za pojedince. Zato su islamski učenjaci – posebno mufessiri – napisali ogroman broj kompletnih ili djelimičnih tumačenja kur’anskog teksta. Posebno interesantna disciplina u njihovim komentarima Kur’ana jeste izvođenje pouka i poruka koje se nalaze u Kur’anu. Nekada su one vidljive na prvi pogled, a nekada treba „zaroniti“ u […]

Continue reading …

Pobožnjak Bersisa (Otpadnik)

Comments Off on Pobožnjak Bersisa (Otpadnik)

Uzvišeni Allah kaže: “Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: ‘Budi nevjernik!’ — pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ‘Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’ Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.” (El-Hašr, 16.-17.) Ibn-Džerir kaže da je Abdullah ibn Mes’ud ovako protumačio ovaj kur’anski ajet: Ibn-Mes’ud, r. a., kaže: “Bila je jednom neka žena koja je napasala ovce i koze. Imala je četvericu braće. Ona je (iz nekog razloga) provela noć u redovničkoj ćeliji. Redovnik je sa njom učinio blud i ona je ostala noseća. Šejtan mu je došao i kazao: ‘Ubij ženu i zakopaj je, jer si ti […]

Continue reading …

Radi Allaha Hadž i umru upotpunite!

Comments Off on Radi Allaha Hadž i umru upotpunite!

“Hadždž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađi pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A koji se među vama razboli ili nekakav ezijet od glave ima, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavljao umru s hadždžom kurban do kojeg može doći, neka zakolje! A onaj ko ga ne nađe, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To je za onoga čija porodica nije prisutna u mesdžidi-Haramu. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!” (Prevod značenja, El-Beqare, 196) Nakon što je Allah Uzvišeni naveo propise […]

Continue reading …

Narodi koji su u potpunosti uništeni

Comments Off on Narodi koji su u potpunosti uništeni

Ovo se dešavalo prije objavljivanje Tewrata, jer Uzvišeni kaže u prevodu značenja: “Mi smo Musau dali Knjigu, nakon što smo uništili drevne narode.” (El-Kasas, 43) Ibn Džerir, Ibn Ebi Hatim i El-Bezzar od Awfa el-A’rabijja prenose, a on od Ebu Nadreta, da je Ebu Se’id el-Hudri rekao: “Nakon što je Tewrat objavljen na Zemlju, Allah, s.v.t., nije uništio nijedan narod kaznom sa neba ili iz zemlje, osim naselje čiji su stanovnici pretvoreni u majmune. Zar nisi primjetio da Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo Musau dali Knjigu, nakon što smo uništili drevne narode.” El-Bezzar u svojoj verziji ovo navodi kao riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, (merfu). Međutim, prije će biti, Allah najbolje zna, da su to riječi ashaba (mewkuf). Sve […]

Continue reading …

Belkisa – kraljica Sabe

Comments Off on Belkisa – kraljica Sabe

“I on izvrši smotru ptica, pa reče: ‘Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan.Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!’” Muhammed bin Ishak kaže: ”Kada bi Sulejman, alejhi sellam, ujutro dolazio u svoj medžlis – mjesto za sjednice i sjedenje – obilazio bi ptice. Njemu bi ispred svake vrste ptica svaki dan dolazio predstavnik te vrste ptica. Od onih koje je pozivao da mu dođu, za svaki dan letenja, svaka vrsta ptica imala je svog opunomoćenika. Ugledao je Sulejman, alejhi sellam, sve vrste ptica koje postoje osim pupavca, “pa reče: ‘Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan’”, je li to da ne mogu vidjeti pticu ili je on odsutan? Uzvišeni kaže: “teškom […]

Continue reading …

SURA EL-MUDŽADELE(RASPRAVA)

Comments Off on SURA EL-MUDŽADELE(RASPRAVA)

1. “Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala”, tj. s tobom govorila o njemu. “i Allahu se jadala”- od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Neka je Uzvišen Onaj Čiji je sluh sve obuhvatio” Čula sam govor Havle bint Sa’lebe, ali dio toga govora mi je ostao skriven. Žalila se na svoga muža Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., govoreći: ‘Allahov Poslaniče, on je moju mladost potrošio . U svojoj utrubi sam mu zaredom nosila djecu sve dok nisam zašla u godine, a rađanje djece prestalo, da bi mi onda rekao: Ti si mi kao leđa moje majke. Allahu,ja se Tebi na njega žalim.’ Nije mnogo prošlo, a Džibril dođe sa ovim ajetoma: ‘Allah je […]

Continue reading …

SURA EL-FATIHA (PRISTUP)

Comments Off on SURA EL-FATIHA (PRISTUP)

Sura Fatiha nazvana je”Uvodnicom Knjige” jer je Kur’an otpočet njome, a prilikom pisanja Mushafa, kaligraf uvijek prvo piše ovu suru. Dakle, ona je prvo što učač uči iz ove dostojne Knjige, ali ova sura nije prva objavljenja u odnosu na ostali dio Kur’ana. Neki su rekli da je objavljena u Mekki, a neki u Medini. Naziva se Fatihatul-Kitab (Uvodnica Knjige), Ummul-Kitab (Srž Knjige), Es-Seb’ul-mesani (Sedam jasnih ajeta, a neki su to preveli “Sedam ajeta koji se ponavljaju”), Suretul-hamd (Sura zahvale), Suretus-salati (Sura molitve), El-Vakijeh (Zaštitnica). O njenim vrijednostima navodi se u mnogim hadisima, a u jednom od njih navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “El-hamdu lillahi rabbil-alemin (hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova) je Es-Seb’ul-mesani – Sedam jasnih ajeta […]

Continue reading …