Home » Archives by category » Tekstovi » Alimi (Page 3)

Čuo sam imama Šafiju r.h. kako kaže….

Comments Off on Čuo sam imama Šafiju r.h. kako kaže….

Rebi’a rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Stjecanje znanja i uèenje je preèe od nafila namaza!” (Pogledaj: Tefsirul-Kurtubi, 8/266.) Rebi’a b. Sulejman rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Nije mi poznato da je i jedan islamski propis bio dozvoljen a potom zabranjen pa zatim dozvoljen pa opet zabranjen izuzev “Mut’ah” braka.” (Pogledaj: Tefsirul-Begavi, 1/192.) Ibnu ‘Abdul-Hakem prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Od Ibnu Abbasovog r.a., tefsira kur’anskih ajeta je sigurnim putem prenešeno samo negdje oko stotinu hadisa!” (Pogledaj: el-Itkan, 2/498.) Ebu ‘Abdullah Ibnu Vehb rhm., prenosi: Èuo sam imama Šafiju rhm., kako kaže: “Rijeè ummet, koja se spominje u kur’anskim ajetima, ima tri znaèenja: “Mi smo zatekli pretke naše na ummetu” […]

Continue reading …

Ebu Hanifin govor o potvrđivanju Allahovih Svojstava i pobijanje Džehmijja

Comments Off on Ebu Hanifin govor o potvrđivanju Allahovih Svojstava i pobijanje Džehmijja

4. Ebu Hanifa, rahimehullah, kaže: ‘Allah se ne opisuje sa svojstvima stvorenja, i Njegova Ljutnja i Njegovo Zadovoljstvo su dva Svojstva od Njegovih Svojstava, bez Kejfa (našeg poznavanja njihove kakvoće) i ovo je stav ehli sunneta wel džema’ata. On se Ljuti, On biva Zadovoljan, i ne kaže se da je Njegova Ljutnja ustvari Njegova kazna, a Njegovo Zadovoljstvo ustvari Njegova nagrada. I mi Njega opisujemo onako kako je On Sam Sebe opisao, On je Jedan, Vječan, Nije rodio i rođen nije, i nema sličnog Njemu, (Vječno)Živi, (Sve)Mogući, (Sve)Čujući, (Vječno)Budni, (Sve)Znani. Njegove Ruke su iznad njihovih ruku, nisu kao ruke Njegovih stvorenja, i Njegovo Lice nije kao lice Njegovih svorenja’. El-Fiqhul-Absat (str. 56). 5. I on kaže: ‘I On ima Ruke, […]

Continue reading …

EBU HANIFE – II dio

Comments Off on EBU HANIFE – II dio

Obrazovanje i učitelji Ebu Hanife je živio u veoma bremenitom vremenu,punom političkih i drugih nesuglasica.Živio je u vremenu halife Abdul-Melika,kada je u Iraku namjesnik bio Hadždžadž b.Jusuf,poznat po represijama. Međutim,dolaskom pravednog vladara Omera b.Abdulaziza situacija se uveliko mijenja,pa se takvom promjenom uveliko otvaraju vrata svestranijem obrazovanju ovog nadarenog mladića. Kufa,mjesto u kome je rođen ovaj velikan,postala je u vrijeme Ebu Hanife jedan od najvećih i najpoznatijih islamskih naučnih centara.Ako se zna da je grad utemeljen tek 17.god po Hidžri onda se,doista,zadivljujuće doima da je grad za samo stotinjak godina postojanja postao jedan od najjačih islamskih centara toga vremena.Kako i ne bi kada se bilježi da je samo u ovom gradu stanovalo i boravilo oko 1.500 ashaba. Čak su dvadeset četverica […]

Continue reading …

EBU HANIFE(80./699.-150./767) I-dio

Comments Off on EBU HANIFE(80./699.-150./767) I-dio

Puno ime mu je Nu’man b.Sabit b.Zuta b.Mah et-Tejmi el Kufi.Izuzetno je postao poznat po nadimku Ebu Hanife. Tako da je prozvan El-Imamu-l-A’zam/najveći imam,ili kako ga El Kettani naziva Imamu-l-eimme/Imam imama,hafiz Ez Zehebi nazvao ga je Fekihu-l-milleti/Pravnik vjere,a šejh El-Kasimi Fekihu-l-ummeti/Pravnik ummeta. Rođenje i porijeklo Ebu-Hanife rođen je 80.god.po Hidžri.To je,naime,godina rođenja koju spominju gotovo svi autori koji su pisali o ovom islamskom geniju.Doduše,u nekim djelima se kao moguča navodi 61.god.po Hidžri,63.god.a u nekim,opet,70.god.po Hidžri.Međutim,gotovo svi preferiraju 80.god.kao godinu njegovog rođenja. Rođen je u Kufi,u današnjem Iraku.Bio je perzijskog porijekla.Historičari navode da je Ebu Hanifin djed prihvatio islam.Njegov unuk Isma’il tvrdi da je Ebu Hanifin otac Sabit otišao Aliji r.a,dok je još bio dijete, pa je,tom prilikom,Alija,r.a,molio Allaha,dž.š.za bereket njemu […]

Continue reading …