Čvrsto vezivanje roba za svoga Gospodara

460878Rob će nastojati da bude u stalnoj vezi sa svojim Gospodarom sve dok njegova ljubav i htijenje ne dosegnu do Njegovog Uzvišenog lica. Ovo znači da se rob vezuje samo za Allaha Svemoćnoga ispoljavajući svoju ljubav jedino prema Njemu, zatim da njegova spoznaja dokuči Allahove “sifate”, savršene osobine, “esmaul-husna”, Njegova lijepa imena, i “ef’alehul-adile”, Njegova pravedna djela, u tolikoj mjeri da ta spoznaja bude tako čista da je ne ukalja nečistoća “ta’tila”, negiranja nekih Allahovih imena, atributa ili djela, isto onako kao što je rob zaštitio svjetlo svoje ljubavi prema Allahu Uzvišenom od tmina širka, potom da zikr, veličanje Allaha Uzvišenog od roba, otkloni zastor nemara i zaborava koji je ranije stajao između roba i njegovog Gospodara. U takvom će stanju rob stalno misliti na svoga Gospodara i Njega će veličati, a djela će mu biti vezana za ono što Allah Uzvišeni naređuje ili zabranjuje; činit će naređeno jer mu to nalaže njegov Gospodar, Koji voli pokornost, a ostavljat će i izbjegavati zabranjeno jer je ga je na to obavezao On, Svemogući, Koji prezire činjenje lošeg.

Izvor: “Riznice znanja”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: Islam-Iman.com

Komentari

komentara