Da li se ovdje misli na mali ili veliki širk, ili na oba?

Pitanje: Ajet u Kur’ani Kerimu, Uzvišeni kaže u njemu: Bismillahirrahmanirrahim: «Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. ‘» Istinu je rekao Uzvišeni Allah. Neki komentatori kažu u vezi ovog ajeta: «Zaista će Uzvišeni Allah oprostiti sve grijehe uključujući i širk (mnogoboštvo).» Da li se ovdje misli na mali ili veliki širk, ili na oba?

Odgovor: Njegove riječi: «Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti.On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.» (Suretuz-Zumer, 53.) – su zabrana od Njega Njegovim robovima da gube nadu u Njegovu milost, te potvrđeno obećanje od Njega da će On oprostiti sve grijehe, i male i velike, kao i mali i veliki širk ako se pokaje od njih. Ajet je uopšten o svakom grijehu za kojeg se pokaje, kao što je rekao Uzvišeni: «Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na pravom putu istraje.» (Suretu Ta Ha, 82.)

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 1/370

Komentari

komentara