Dr. Qaradawi: Tolerantnost u sunnetima i preporučenom

Autor:Dr. Jusuf al-Qaradawi

„Fikh prioriteta“ traži da damo prednost obaveznijim nad oba¬veznim, obaveznim nad preporučenim i da u sunnetima i preporučenome budemo tolerantni u mjeri u kojoj nismo tolerantni kada se radi o farzovima i vadžibima. Da ono što je naređeno osnovnim farzovima potvrdimo više no drugo, a posebno namaz i zekat, dva osnovna farza koja je Kur’an spomenuo zajedno na 28 mjesta. O tome govore brojni vjerodostojni hadisi, od kojih su:

Prenosi se od Ibn-Umera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Islam je sazdan na pet stupova: svjedočenju da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hadžu i postu ramazana.“[7]
Prenosi se od Talhe ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: „Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao je jedan čovjek razbarušene kose čiji smo glas čuli, ali nismo razumijevali šta govori. Prišao je Poslaniku, s.a.v.s., i pitao ga o islamu. Pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Pet namaza u danu i noći.“ Upitao je: „A jesam li zadužen drugim (namazima)?“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to je odgovorio: „Ne, nisi, osim ako želiš dobrovoljno.“ Potom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo zekat pa je čovjek upitao: „A jesam li obavezan nekim drugim zekatom?“ Poslanik odgovori: „Nisi, osim ako želiš dobrovoljno.“ Čovjek je krenuo govoreći: „’Tako mi Allaha, neću na ovo ni dodati, niti od ovoga nešto oduzeti“! Allahov Poslanik, s.a.v.s., reako je „Spašen je, ako je istinu rekao.“[8]

Prenosi se od Ibn-Abasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslao Muaza, r. a., u Jemen pa mu je rekao: „Pozovi ih da posvjedoče da je samo Allah Bog i da sam ja Allahov Poslanik, pa ako se tome odazovu, pouči ih da im je Allah propisao pet namaza u danju i noći. Ako ti se u tome pokore, objasni im da im je Allah propisao zekat koji se uzima od bogatih među njima, a daje njihovim siromasima.“[9]
Prenosi se od Ibn-Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov Poslanik, dok ne budu ohavljali namaz i davali zekat. A kada to učine, osigurali su kod mene svoje živote i svoje imetke i njih obračun čeka kod Allaha.“[10]

Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se: „Kada je na ahiret preselio Allahov Poslanik, s.a.v.s., a na vlast došao Ebu-Bekr, r.a., i kada je od Arapa od vjere otpao ko je otpao, Omer, r.a., rekao je: ‘Kako ćemo ratovati protiv ljudi kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne posvjedoče da je samo Allah Bog, a kada to učine, osigurali su kod mene svoje živote i svoje imetke i njih obračun čeka kod Allaha?’ Ebu-Bekr je rekao: ‘Tako mi Allaha, ja ću ratovati protiv onih koji prave razliku između namaza i zekata. Zekat je dug na imetak, i tako mi Allaha, kada bi mi uskratili samo konop od deve koji su davali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., borio bih se protiv njih zbog toga!’ Omer, r.a., rekao je: Tako mi Allaha, uvidio sam da je Allah prsa Ebu Bekra učinio prostranim da shvate potrebu rata protiv njih pa mi je bilo jasno da je u pravu.[11]

Od Ebu-Ejuba, r.a., se prenosi da je jedan čovjek rekao Vjerovjesniku, s.a.v.s.: „Reci mi koje djelo će me uvesti u Džennet?“ Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Da obožavaš Allaha i ništa Mu ravnim ne smatraš, klanjaš namaz, daješ zekat i održavaš rodbinske veze.“[12]
Od Ebu-Hurejre, r.a, prenosi se da je Vjerovjesniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i rekao: „O Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo koje će me, ako ga budem činio, uvesti u Džennet.“ Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Da obožavaš Allaha i ništa Mu ravnim ne smatraš, da klanjaš propisani namaz, daješ propisani zekat i postiš ramazan.“ Čovjek je rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, neću na ovo ni dodati niti od ovoga nešto oduzeti!“ Kada je otišao, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Ko želi vidjeti jednog od stanovnika Dženneta neka gleda u ovoga.“[13]
Ovaj, kao i prije spomenuti hadis od Talhe, ukazuje da su ovi farzovi praktični temelji vjere i da su, pred onim ko ih u cijelosti obavi i ništa od njih ne umanji vrata Dženneta otvorena, pa i kada bi nešto zapostavio od sunneta. Poslanički program u poučaanju bio je: Usredsređivanje na temeljne i suštinske stvari, a ne na pojedinosti i sitnice koje se u cijelosti ne mogu ni ostvariti.

Izvor: Razumijevanje  prioriteta, Dr. Jusuf al-Karadawi
Priredio: Adnan E. Čolo, student Islamskog univerziteta u Medini
Bilješke:
[7] Muttefekun alejhi, vidi: EI-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 9.
[8] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 6.
[9] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 11.
[10] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 15
[11] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 13.
[12] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 7.
[13] Muttefekun alejhi, vidi: El-Lu’lu’u vel-merdžan, hadis, 5.

Komentari

komentara