Drži kormilo u svojim rukama

91867867Neki ljudi ukrcaju se na brod i misle da je kapetan taj koji ga usmjerava, a zaboravljaju da postoji jedan drugi predmet putem kojeg on usmjerava brod, a to je kormilo. U čijim je rukama kormilo tvoga srca?! Draga braćo, zaista, je ovaj put ka Uzvišenom Allahu i ahiretu klizav i pun posrtaja. S obzirom na veliku dužinu ovoga puta, noge posrnu, a čovjek to i ne primjeti. Zato moraš posjedovati kormilo u svojim rukama i nemoj ga predavati nikome, mimo Allahu, subhanehu ve te’ala, da upravlja tobom jer je Allah taj koji te upućuje na Pravi put, put koji vodi Njemu. Koliko je od nas koji su svoje kormilo predali ženi u ruke, pa ga je ona preobrazila od tragaoca za znanjem u tragaoca za dunjalukom. Koliko je od nas koji su kormilo predali svojoj djei pa su ga ona preobrazila od tragaoca za džennetom u tragaoca za imetkom. U čijim je rukama kormilo tvoga srca? Kome si ga predao? Svojem drugu, šejhu, direktoru, ženi, djetetu ili nekom drugom? Dragi brate, pitaj sebe ko je taj koji upravlja tobom? Ko je taj koji usmjerava tvoje srce? Allah, subhanehu ve te’ala, ili neko drugi? Stani na trenutak, obračunaj se sa svojom dušom i svoje srce predaj Allahu da ga On usmjerava onako kako On hoće.

Pokori se Allahu i svoje srce predaj Njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista će se sultan i Kur’an razići, zato idite se za Kur’anom gdje god vas on vodio.” (Hadis bilježi Hakim sa sljedećim tekstom: “Pa kružite za Allahovom Knjigom tamo gdje ona kruži.” Ovu verziju je šejh Albani ocijenio s labom u “Silsiletu ed-daife”, 3605)

Dragi brate, kormilo je jako opasna stvar, bilo koje poigravanje s njim može prouzrokovati skretanje broda s njegove putanje, a možda i sudar nakon kojeg slijedi potop. Zato upravljaj svakim djelićem svoga srca i usmjeri ga svome Gospodaru. Pokreni kormilo svoga broda na jednom jedinom putu, putu koji vodi Allahu, subhanehu ve te’ala.

Dragi brate, koliko si se samo godina kretao ovim putem koji vodi Allahu, a potom si se preokrenuo. Šta i ko te je preokrenuo s puta? Zašto si promijenio sebe i svoj pravac? Zašto je tvoja noga posrnula i skrenula s puta koji vodi Allahu?

Draga braćo, zaista, je naša potreba za kormilom ogromna kako bi se ponovo vratili na putu prema našem Gospodaru. Ako čak i bude skretanja, lutanja, zablude, greške ili grijeha, moramo se povratiti. Vrati se Allahu, jer On je plemenit i prima pokajanje od svoga roba kada se pokaje i vrati se Njemu.

Kaže Uzvišeni: “Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.” (En-Nisa, 110)

Svojim kormilom promijeni svoj smjer i svoje srce usmjeri prema pravom putu. Ispravi svoj put i drži kormilo u svojim rukama kako bi sigurno i smireno slijedio put koji vodi Allahu.

Izvor: “Put ka oprostu Milostivog Gospodara”

Autor: Sheikh Muhammad Hussein Yaqub

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara