Ebu Hanifin govor o potvrđivanju Allahovih Svojstava i pobijanje Džehmijja

4. Ebu Hanifa, rahimehullah, kaže:
‘Allah se ne opisuje sa svojstvima stvorenja, i Njegova Ljutnja i Njegovo Zadovoljstvo su dva Svojstva od Njegovih Svojstava, bez Kejfa (našeg poznavanja njihove kakvoće) i ovo je stav ehli sunneta wel džema’ata. On se Ljuti, On biva Zadovoljan, i ne kaže se da je Njegova Ljutnja ustvari Njegova kazna, a Njegovo Zadovoljstvo ustvari Njegova nagrada. I mi Njega opisujemo onako kako je On Sam Sebe opisao, On je Jedan, Vječan, Nije rodio i rođen nije, i nema sličnog Njemu, (Vječno)Živi, (Sve)Mogući, (Sve)Čujući, (Vječno)Budni, (Sve)Znani. Njegove Ruke su iznad njihovih ruku, nisu kao ruke Njegovih stvorenja, i Njegovo Lice nije kao lice Njegovih svorenja’.

El-Fiqhul-Absat (str. 56).

5. I on kaže:
‘I On ima Ruke, Lice i Biće, kao što to Allah Uzvišeni spominje u Kur’anu. Pa, sve što je Allah Uzvišeni spomenuo u Kur’anu u vezi Njegovog Lica, Ruku i Bića, onda su to Njegova Svojstva bez Kejfa (našeg poznavanja njihove kakvoće). I ne kaže se za Njegove Ruke da je to ustvari Njegova Moć, ili Njegov Ni’meh (darežljivost), jer je to negiranje Svojstava, a to su izjave sljedbenika Qadera i I’tizala’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 302).

6. I on kaže:
‘Ne priliči nikome da govori bilo šta o Allahovom Biću. Već će se On opisivati sa onim sa čime je On Sam Sebe opisao, i nećeš ništa govoriti o Njemu prema svome mišljenju. Svet i Uzvišen je Allah, Gospodar svih svjetova’.

Šerh Aqidetul-Tahawijje (2/327) sa provjerom dr. Turkija.
– U Jalaa’ul ‘Aynayn (str. 368) Mulla ‘Ali Qari el- Hanefi (preselio 1014h.g.), kaže, pojašnjavajući aqidu imama Ebu Hanife, nakon spominjanja čuvene izjave imama Malika: ‘Istiwa (Uzdizanje Allaha iznad Arša) je poznat, ali kakvoća nije’: ‘Isto tako, naš imam, Ebu Hanife, ima isti stav (kao imam Malik), i ovakav je slučaj kod svakog ajeta i hadisa od mutešabiha kao što je Ruka, Oko, Lice, i kod drugih Svojstava mimo ovih. Pa tako, značenje Svojstava je poznato, ali, njihova kakvoća nije, i to nama nije poznato; jer je shvatanje ‘kakvoće’ ulazak u znanje o kakvoći Allahovog Bića i njegove stvarnosti. Zato, ako je ovo (Allahovo Biće) nama nepoznato, kako možemo da znamo kakvoću Svojstava? – Sigurno i korisno zaključivanje iz ovoga je da je Allah opisan sa onim sa čime je On Sam Sebe opisao i ono čime Ga je opisao Poslanik sallAllahu ‘alejhi we sellem, ali, bez: tahrifa, ta’tila, tekjifa, i temsila. Naprotiv, uspostavljeno je da Allah ima Svojstva, dok je njihova sličnost sa svojstvima stvorenja negirana. Pa tako, tvoje potvrđivanje ne smije biti sa tešbihom, dok negacija treba da bude bez ta’tila. Ko god negira stvarnost Allahovog Istiwa (Uzdizanja iznad Arša) Njega je lišio toga, a ko god uporedi Njegovo uzdizanje i način uzdizanja stvorenja je Mušebih. Ali, ko god kaže: ‘Istiwa’ bez poređenja Njega sa stvorenjima, takav je na tewhidu i čist od svake krivice’. (Mirqaatul-Mafaateeh Sharh Mishkaatub Masaabeeh (8/251) ‘Ali Qari).

7. I kada je bio upitan o Nuzulu (Allahovom spuštanju na dunjalučko nebo), on reče:
‘On se spušta, bez Kejfa (našeg poznavanja kakvoće toga)’.

Aqidetus-Selef we Ashabul-hadis (str. 42) i Esmai’ wes-Sifat (str. 456) od Bejheqija, a Kewseri je ćutao u vezi toga. I takođe pogledaj Šerh Aqidetu Tahawijje (str. 245) sa provjerom šejha Albanija, i Šerhu Fiqhil Ekber (str. 60) od Qarija.

8. Ebu Hanifa kaže:
‘I Allah Uzvišeni se naziva po Uzvišenosti, a ne po niskosti, jer niskost nije osobina Rububijjeta i Uluhijjeta u ničemu’.

Al-Fiqhul-Absat (str. 51).

9. I on kaže:
‘I On se Ljuti i biva Zadovoljan, i ne kaže se da je Njegova Ljutnja ustvari Njegova kazna, a Njegovo Zadovoljstvo ustvari Njegova nagrada’.

Al-Fiqhul-Absat (str. 56).

10. I on kaže:
‘I nema poređenja bilo čega sa Njime, i sa bilo čime od svojstava Njegovih stvorenja, niti On sliči ijednom stvorenju. On oduvijek ima i uvijek će imati Njegova Imena i Svojstva’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 301).

11. I on kaže:
‘I Njegova Svojstva nisu kao svojstva stvorenja, i Njegovo Znanje nije kao naše znanje, i Njegova Moć nije kao naša moć, i Njegov Vid nije kao naš vid, i Njegov Sluh nije kao naš sluh, i Njegov Govor nije kao naš govor’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 302).

12. I on kaže:
‘Allah Uzvišeni se ne opisuje sa svojstvima stvorenja’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 56).

13. I on kaže:
‘I ko god opiše Allaha značenjem od značenja ljudskih stvorenja – onda je takav uistinu nevjernik’.

Aqidetu Tahawijje (str. 25) sa fusnotom šejha Albanija.

14. I on kaže:
‘Njegova Svojstva su:
1) Zatije (pri Njegovom Biću) i
2) Fialije (pri Njegovim djelima i vezano za Njegovu volju).
Što se tiče onih koja su Zatijje, onda su to: Hajjat (Život), Qudret (Moć), ‘Ilm (Znanje), Sema’ (Sluh), Besr (Vid), i Irade (Volja).
A što se tiče onih koji su Fialijjje, onda su to: Takhleq (stvaranje), Tarzeq (opskrbljivanje) i Inshaa (uređivanje), i el-Ibda (stvaranje mogućnosti), i es-Sana i druga Svojstva koja su vezana za stvaranje. Oni neće nikad prestati, i neće prestati da bivaju Njegova Svojstva’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 301).

15. I on kaže:
‘Allah je oduvijek činioc Svojih Djela, i Njegovo Djelovanje je Vječno Svojstvo. I činioc je Allah Uzvišeni, i Djelovanje Mu je Vječno Svojstvo, a subjekat na koje djeluje su stvorenja, i Djela Allaha Uzvišenog nisu stvorena’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 301).

16. I on kaže:
‘I ko god kaže: ‘Ja ne znam je li moj Gospodar iznad nebesa, ili je na zemlji – onda je takav uistinu nevjernik. A isti je propis za onoga koji kaže: ‘On je iznad Arša, ali, ja ne znam da li je Arš iznad nebesa ili na zemlji’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 40). A slične riječi spominju šejhul islam Ibn Tejmijje u Medžmul Fetawa (5/48), Ibnul-Kajjim u Idžtimaa’ul-Džujušhil Islamijeh (str. 139), Zehebi u Uluwu (str. 101 -102), Ibn Qudaame u Uluwu (str. 116) i Ibn Ebi Izz u Šerhu na Tahawijsku aqidu (str. 301).

17. Jedna žena ga je upitala: ‘Gdje je tvoj Gospodar Kojeg obožavaš?’ – on joj reče:
‘Uistinu, Allah Uzvišeni je iznad nebesa, a ne na zemlji’. – Pa mu jedan čovjek reče: ‘Zar ne znaš za riječi Allaha Uzvišenog:
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
“..On je s vama gdje god bili.. ” (Al-Hadid, 4) – a on mu odgovori:
‘To je kao kad ti nekom napišeš pismo: ‘Uistinu, ja sam sa tobom’, dok si ti ustvari odsutan od njega’.

El-Esmai’ wes-Sifat (2/170).

18. I takođe on kaže:
‘Allahove Ruke su iznad ruku stvorenja, nisu kao ruke stvorenja’.

Al-Fiqhul-Absat (str. 56).

19. I on kaže:
‘Uistinu, Allah Uzvišeni je čist od svake manjkavosti:
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
“..On je s vama gdje god bili..” (Al-Hadid, 4) – pa on reče: ‘To je kao kad ti nekom napišeš pismo: ‘Uistinu, ja sam sa tobom’, dok si ti ustvari odsutan od njega’.

El-Esmai’ wes-Sifat (2/170).

20. I on kaže:
‘Uistinu, Allah je govorio sa Musaom ‘alejhi selam, a nije da je samo Musa Njemu govorio’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 302).

21. I on kaže:
‘I On Govori Svojim Govorom, a Njegov Govor je vječno Svojstvo’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 301).

22. I on kaže:
‘Njegov Govor nije kao naš govor’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 301).

23. I on kaže:
‘I Musa ‘alejhi selam, je čuo Allahov Govor, baš kao što Allah Uzvišeni kaže:
وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
“..A Allah je sigurno s Musaom razgovarao.” (En-Nisa, 164).
I uistinu, Allah Uzvišeni je Govorio, a nije da je samo Musa govorio (ka Allahu)’.

Fiqhul Ekber od Ebu Hanife (str. 302).

24. I on kaže:
‘I Kur’an je Allahov Govor, zapisan u Mushafu, sačuvan u srcima, citiran na jezicima, i objavljen Poslaniku sallAllahu ‘alejhi we sellem’.

25. I on kaže:
‘Kur’an nije stvoren’.

Izvor: “Fiqhul Ekber”

Autor: Ebu Hanife

Priredio: Suad Šabović

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara