Izgradnja i obilježavanje kaburova?

Od Ebul-Hejjadža el-Esedija rhm., se prenosi da mu je Alija b. Bi Talib r.a., rekao: “Hoćeš li da te uputim na ono na šta me je uputio Allahov Poslanik s.a.w.s.? Ne ostavi kipa a da ga ne oštetiš, niti groba a da ga poravnjaš!” (Sahihu Muslim, br.969.; Ahmed, br.741-1064.; Ebu Davud, br.2756.) U drugoj predaji stoji: “Ne ostavi groba a da ga ne poravnjaš, niti slike u kući a da je ne okrnjiš!” (Sahih. Sunen Nesa’i, br.2031.)

Imam Tirmizi rhm., kaže: “Po ovom hadisu postupa jedan dio islamskih učenjaka i na osnovu njega smatraju zabranjenim da se kabur izdiže iznad visine zemlje, dok imam Šafija rhm., smatra da je zabranjeno izdizati grob iznad visine koja je dovoljna da bi se znalo da je na nekom mjestu grob kako se ne bi gazio ili kako se ne bi na njemu sjedilo!” (Pogledaj: Sunen Tirmizi, br.1049.)

Šejh Albani rhm., kaže: “Bukvalno razumjevanje ovog hadisa bi bilo to da se kabur nikako ne smije izdići iznad ravni zemlje što je neispravno razumjevanje ovog hadisa jer nam sahih sunnet ukazuje na to da će se kabur izdići za jedan pedalj od zemlje kako smo na to ranije ukazali.” (Pogledaj: Telhisu Ahkamil-Džena’iz, 1/85.)

Imam Ševkani rhm., kaže: “Ovaj hadis nam ukazuje na to da je sunnet da se kabur ne izdiže mnogo i da se time ne pravi razlika između čovjeka koji je bio vrijedan i drugog koji nije bio takav. Izdizanje kabura iznad dozvoljenog je haram postupak i to su jasno naglasili sljedbenici imama Ahmeda rhm., kao i jedan dio sljedbenika imama Šafije i imama Malika… U zabranjeno izdizanje kabura koje je naznačeno ovim hadisom prvashodno spadaju izdignuta kubbeta i turbeta koja su izgrađena nad grobovima kao i džamije koje su izgrađene na grobovima – što je Poslanik s.a.w.s., sve odreda prokleo!” (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 4/131.)

Džabir r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s.: zabranio da se obziduje kabur (tedžsis), i da se sjedi na njemu (ku’ud), ili da se izdiže (bina’)! (Sahihu Muslim, br.970.)

U fikhskom djelu el-Muhezzeb, 1/251., stoji: “Mustehabb je više glave umrlog, na grobu, staviti kamen ili nešto slično, jer je Poslanik s.a.w.s., stavio kamen na grob više glave Osmana b. Maz’una r.a., kada ga je ukopavao, a i na taj način će se kabur raspoznavati kako bi se kasnije mogao ozijaretiti. Mekruh je obzidavati kabur (tedžsis), ili ga izdizati ili sjediti na njemu ili pisati po njemu, jer se sve to smatra ukrašavanjem!”

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: “Ne ostavi kipa a da ga ne oštetiš, niti groba a da ga poravnjaš!” (Muslim, br.969.) – Allahov Poslanik s.a.w.s., je naredio Aliji r.a., da uništava dvije vrste likova: sliku nalik umrloj osobi ili kip koji je nalik njemu a postavljen je na njegovom grobu. Širk nastaje zbog tih stvari!” (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 17/462.)

Na drugom mjestu, šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: “Poslanik s.a.w.s., je spojio između grobova i slika, kao što je spomenuto u hadisu: “Ne ostavi kipa a da ga ne oštetiš, niti groba a da ga poravnjaš!” (Muslim, br.969.) Dakle, ovim hadisom je Poslanik s.a.w.s., naredio Aliji r.a., da uništava slike i kipove i da ravnja grobove.” (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 27/157.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: “Ne ostavi kipa a da ga ne oštetiš, niti groba a da ga poravnjaš!” (Muslim, br.969.) Poslanik s.a.w.s., je spojio između uništavanja likova i ravnanja istaknutih grobova jer je sve to preventiva nastajanju idolopoklonstva i širka!” (Minhadžus-Sunneh el-Nebevijjeh, 1/477.)

Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: “Rušenje širkijatskih hramova koji su staništa raznih taguta/božanstava, je draže Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., i korisnije je po islam i muslimane nego li rušenja kafana i javnih kuća! Ovo je status turbeta koja su izgrađena nad grobovima ljudi koji se obožavaju mimo Allaha dž.š., i koji se uzimaju za božanstva mimo Allaha dž.š.. Islamom nije dozvoljeno ostavljati ova turbeta “u životu”, i obaveza je rušiti ih.

Nije dozvoljeno od njih praviti vakufe, niti za njih uvakufljavati imetak. Na imamu je obaveza da ukine te turbetske vakufe i da ih preusmjeri za islamsku vojsku i da se pomogne tim vakufima za regulisanje opštih potreba muslimana. Isti je slučaj i sa alatkama i pokućstvom i zavjetima koji se nalaze u turbetima što sliči poklonima koji se poklanjaju Ka’abi – na imamu je obaveza da sve to oduzme i da ga usmjeri za opšte potrebe muslimana kao što je Poslanik s.a.w.s., oduzimao imetak iz hramova raznih božanstava kojeg bi kasnije preusmjeravao u opšte interese islama.

Kod tih hramova se radilo baš ono što se danas radi na turbetima ne bitno da li su u pitanju zavjeti ili traženje blagoslova u njima ili trljanje o njih ili njihovo ljubljenje i pozdravljanje. Ovako su prvi mušrici radili širkijjate i ako su bili ubjeđenja da oni nisu stvoritelji nebesa i zemlje. Njihov širk tada je bio poput širka koji se radi na turbetima danas!” (Pogledaj: Zadul-Me’ad, 3/525.) Sead ef. Jasavić, prof.

Pripremio: Adnan Čolo

Komentari

komentara