Kakva džamija mora biti da bi se u njoj mogao činiti itikaf

Učenjaci su se razišli po tom pitanju. Ebu Hanifa, Ahmed, Ishak i Ebu Sevr smatraju da se itikaf može činiti u svakoj džamiji u kojoj se klanja pet dnevnih namaza i džuma namaz. Dokaz za to jeste hadis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem: “U svakoj džamiji koja ima svoga imama i mujezina itikaf se može činiti.” (Bilježi ga Ed-Darektuni. Međutim ovaj hadis je toliko slab da se ne može uzeti kao dokaz)

Malik, Eš-Šafi i Davud smatraju da se u itikafu može boraviti u svakoj džamiji i da nema niti jedan vjerodostojan hadis koji u ovom slučaju pravi razliku među džamijama. Šafije kažu: “Pohvalno je itikaf činiti u većim džamijama (na primjer gradska džamija u kojoj se i džuma  obavlja), jer je to činio i Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, a i zato što su džemati  u takvoj džamiji veći. Nije dozvoljeno itikaf činiti petkom u džamiji u kojoj se ne obavlja džuma, kako je ne bi propustio. Čovjek u itikafu može činiti ezan na munari, pod uvjetom da su vrata munare u sklopu džamije ili  njenom dvorištu. Dozvoljeno mu je da se popne i na krov džamije, jer je krov dio džamije. Međutim, ako je munara van džamije, prekinut će itikaf ako namjerno izađe. Hanefije, Šafije i Ahmed, u jednom predanju, smatraju da i harem džamije (prostor ispred nje) spada u džamiju, dok Malik  i Ahmed, u drugom predanju, smatraju da harem džamije ne spada u džamiju, što znači da čovjek u itikafu nema pravo izaći u harem džamije.

Većina islamskih učenjaka tvrdi da se itikafom ne smatra ako žena boravi u kući u prostoriji namjenjenoj za klanjanje, jer se takva prostorija ne može nazvati džamijom, pošto svi smatraju da se ta prostorija može prodati (a džamiju nije dozvoljno prodavati).

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara