Knjiga o vrijednostima Medine

medina1) Poglavlje: Granice medinskog harema

Pričao nam je Ebu en-Nu’man, pričao nam je Sabit ibn Jezid, pričao nam je ‘Asim Ebu ‘Abdi-r-Rahman El-Ahwel, od Enesa, radije Allahu ‘anhu, od Poslanika, sallallahu ‘aleyhi we sellem, da je rekao: “Medina je Harem odavde do tamo (od Ajra do Sevra). Njegovo drveće se ne siječe, niti se u njemu čini kakva novotarija. Ko bi pak učinio novotariju, neka je na njega prokletstvo Allahovo, meleka i svih ljudi.”
(Muttefekun ‘aleyhi, Buharija, br. 6755; Muslim, br. 1370)

2) Drugi hadis prenosi Enes ibn Malik također merfu’ predajom kojom se kaže da je Poslanik, ‘aleyhi-s-selam, pogledao prema Medini, a zatim rekao: “Allahu, doista ja proglašavam haremom ono što je između dvije labe (crno vulkansko kamenje), kao što je Ibrahim učinio Mekku haremom. O Allahu, daj njenim stanovnicima blagoslov/berićet u njihovom muddu i sa’u (posudama za mjerenje).”
(Muttefekun ‘aleyhi, Buharija, br. 2893; Muslim, br. 1365)

* Na osnovu ova dva hadisa određene su sve četiri strane medinskog Harema: sa sjeverne strane brdom Sevr, a riječ je o malom brdu sjeverno od Uhuda, sa južne strane brdom Ajr.

Za www.islam-iman.com – Pripremio: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!
MEDINA, 02. maj 2013.g. – 22. džumade-l-ula 1434.g./h.

Komentari

komentara