Ko ima prednost da bude imam

2757424Onaj ko više zna iz Kur’ana ima prednost da bude imam. Ako su izjednačeni u tome, onda onaj ko je znaniji u sunnetu. Ako su jednaki u tome, onda onaj ko je ranije obavio hidžru, a ako su i u tome jednaki, onda stariji ima prednost.

Ebu Seid prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada trojicu ljudi zatekne vrijeme namaza, neka jedan od njih bude imam. Prednost ima onaj ko najbolje poznaje Kur’an.” (Ahmed, Muslim i Nesai)

Pod ovim “…najbolje poznaje…” misli se “najviše pamti” na osnovu hadisa: Prenosi se od Amra ibn Seleme da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka vas predvodi onaj ko najviše zna Kur’ana.”

Abdullah ibn Mesud prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Kao imam klanja ljudima onaj koji najbolje i najpravilnije od njih uči Kur’an. Pa ako su u učenju jednaki, onda onaj od njih koji najbolje poznaje sunnet. Ako su i u tome jednaki, onda onaj koji je prije učinio hidžru. A ako su i u tome jednaki, onda onaj ko je po godinama stariji. I neka niko ne klanja kao imam drugom čovjeku u njegovom posjedu (kući i sl.) i neka ne sjeda u njegovoj kući na mjesto koje je postavljeno samo za vlasnika kuće, osim uz njegovu dozvolu.”

U drugoj verziji stoji: “Čovjek ne može bez dozvole predvoditi drugog čovjeka u njegovoj kući ili mjestu kojim vlada.” (Ahmed i Muslim)

Seid ibn Mensur prenosi ovaj hadis, ali u verziji: “Ne može se bez dozvole predvoditi drugi čovjek u mjestu gdje ima vlast, niti se smije sjesti na dušek u kući drugog čovjeka bez dozvole.”

To znači da vladar, vlasnik kuće ili mjesta gdje se sjedi, kao i upravitelj tog mjesta imaju prednost da budu imami.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeku koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan nije dozvoljeno biti imam nekom narodu bez njihove dozvole. A ako im bude imam, neka ne uči dovu samo za sebe, a ne i za njih, i da ih na taj način iznevjeri.” (Ebu Davud)

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara