Lanci i okovi u Džehennemu

dark-man-in-chains-artwork-t2U Kur’anu stoji: “Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.” (EI-Insan, 4)

Zatim: “A Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema onome kako su radili?” (Saba’, 33)

EI-Aglal su okovi na vratu koji će vezati ruke i vrat zajedno.

Prenosi se od Muse ibn Ebu Ajše da je on proučio dvadeset četvrti ajet iz sure Ez-Zumer: “Zar je isti onaj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje?”, a zatim je rekao: “Ruke džehennemlija bit će vezane lancima za vrat, a nakon toga će biti izloženi vatri koju će dočekati svojim licima, jer neće moći ruke odvezati i braniti se od vatre.”

Tumačeći četrdeset prvi ajet iz sure Er-Rahman: “A griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti”, Ibn Abbas je rekao: “Njihovi perčini ili kike vezat će se za noge pa će im se kičma slomiti kao što se drvo slomi.”

Prenosi se da je Ka’b El-Ahbar rekao: “Tako mi Allaha, kada bi bio na istoku, a džehennemska vatra na zapadu, a zatim ti se pokazala džehennemska vatra, mozak bi ti iscurio od silne vrućine. Pa, čovječe, jesi li spreman na tako nešto i hoćeš li moći trpiti džehennemsku vatru? Znaj da je pokornost Allahu mnogo lakša od kazne koja je pripremljena za nepokorne!”

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara