Malik b. Enes (93-179.h.g.)

On je šejhul-islam Malik b. Enes b. Malik el-Asbehi el-Himjeri Ebu Abdullah, imam Darul-hidžre (Medine), dokaz ummeta i jedan od četverice velikih imama kod ehli sunneta vel-džemata.
Rođen je 93. h.g. u Medini munevveri.
Tražio je znanje iz hadisa. Osposobio se za izdavanje fetvi, pa je počeo izdavati fetve i druge okorištavati a imao je svega 21. godinu života.
Znanje je sticao od velikih učenjaka svoga vremena, poput: Nafi’e, Se’ida el-Makburija, Ez-Zuhrija, Abdullaha b. Dinara i mnogih drugih.
Znanje od njega, također, preuzeo je veliki broj učenika koji su ispunili zemlju znanjem i dobrom. Čak su i neki njegovi učitelji, šejhovi od njega uzimali znanje, poput: Jahje b. Ebi Kesira, Ez-Zuhrija, Jahje b. Se’ida i drugih.
Od velikih učenjaka, njegovih savremenika, bili su i: Ma’mer, Ibnu Džurejdž, Ebu Hanife, El-Evza’i, Es-Sevri i drugi.
Zbog velikog znanja kojeg je posjedovao kod sebe mnogi učenici su mu dolazili sa svih strana svijeta.
Imam Šafija, rahmetullahi alejh, rekao je: „Kada se spomenu veliki učenjaci, imam Malik je među njima poput zvijezde.“
Bio je, rahmetullahi alejh, čvrst u svojoj vjeri. Podalje se držao od vladara i namjesnika. Nije se mnogo obazirao na dunjaluk. Nakon njegove smrti, u Medini iz generacije tabi’ina nije bilo sličnog Maliku, rahmetullahi alejh, po znanju, fikhu i hifzu-pamćenju.
Čvrsto se pridržavao hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mutarrif b. Abdillah, rahmetullahi alejh, rekao je: „Čuo sam Malika kako govori: ‘Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i namjesnici nakon njega propisali su sunnete. Rad po njima slijeđenje je Allahove knjige (Kur’ana); upotpunjavanje pokornosti prema Allahu, subhanehu ve te’ala; postizanje snage, postojanosti i čvrstine u Allahovoj vjeri. Niko nema pravo da ih mijenja, niti da im se u bilo čemu suprotstavi! Onaj ko ih uzme za uputu, taj će biti na Pravom putu! Onaj ko se bude pomagao njima, taj će biti i potpomognut! Onaj ko ih napusti, taj će slijediti put koji nije put vjernika, kojeg će Allah, subhanehu ve te’ala, prepustiti onome što je izabrao a zatim mu pripremiti Džehennem a grozno li je on boravište.“
Imam Malik, rahmetullahi alejh, iza sebe ostavio je sljedeća djela: „El-Muvetta“, poslanica „O va’zu“, knjiga „El-Mesail“, „Er-red alel-kaderijje“, knjiga „En-Nudžum“, i „Tefsir garibil-Kur’an“.
Ibnu Redžeb, rahmetullahi alejh, rekao je za imama Malika: „Imam Darul-hidžre, predvodnik bogobojaznih, mnogo postojan u svojoj vjeri.“
Umro je 179. h.g. u svojoj 89. godini života. Allah mu se obilno smilovao!

Priredila: Binasa Čolaković

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara