Mudrost klanja kurbana

4585679867986Kada je riječ o mudrosti klanja kurbana, Sveznajući Allah najboije zna zbog čega i iz koje je mudrosti propisao određenu vrstu i formu ibadeta, i samo On poznaje njenu suštinu. Ipak, polazeći od raspoloživih dokaza, možemo kazati da su sijedeći razlozi jedni od niza razloga i mudrosti klanja kurbana:

1. Približavanje Uzvišenom Allahu; Plemeniti Gospodar u Svojoj časnoj Knjizi kaže: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema sudruga; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.” (El-En’am, 162-163)

Također: “Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena djela vaša, tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali i zato što vas je uputio.” (EI-Hadždž, 37)

2. Zahvala na blagodati stoke koju nam je potčinio naš Stvoritelj; Allah, dželle šanuhu, rekao je: “A deve smo vam učinili jednim od obreda hadždža i vi u njima imate dobro, zato spominjite Allahovo ime kada budu za klanje pripremljene, stojeći s jednom svezanom nogom, a kada padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili.” (EI-Hadždž, 36)

3. Oživljavanje prakse Allahovog poslanika Ibrahima, alejhis-selam; Svevišnji Allah kaže: “I kada njih dvojica poslušaše, i on ga čelom prema zemlji položi, Mi ga zovnusmo: ‘O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine, to je, zaista, bilo očito iskušenje’, i kurbanom ga velikim iskupismo.” (Es-Saffat, 102-107)

U hadisu koji je (sa slabim lancem prenosilaca) zabilježio imam Ebu Davud od Džabira ibn Abdullaha, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Kurban-bajram zaklao dva debela rogata kastrirana ovna, i neposredno pred klanje izgovarao: “Okrećem lice svoje Onome koji je stvorio nebesa i Zemlju, po uzoru na čistu vjeru Ibrahimovu, i ja nisam idolopoklonik…” (Ebu Davud, 3/95/2795)

4. Pokazatelj čovjekove bogobojaznosti: “A ko poštiva Allahove propise – znak je bogobojaznosti srca.” (EI-Hadždž, 32)

5. Oličenje dobra koje se vraća onome ko prinese kurban; Uzvišeni Allah rekao je: “A deve smo vam učinili jednim od obreda hadždža i vi u njima imate dobro …” (EI-Hadždž, 36)

Ebu Hazim, poznati učenjak, pozajmio je novac za kurban, i kada je upitan u vezi s tim, samo je odgovorio: “Svevišnji Allah kaže: ‘…vi u njima imate dobro…’.”                                          (Tefsirul-Kur’anil-azim, 3/232)

6. Ostvarenje blagostanja i poticaj na radost i veselje porodice i komšija na dan Bajrama; Nutejša eiHuzeli prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dani tešrika (A to su jedanaesti, dvanaesti i trinaesti dan zul-hidždžeta) jesu dani jela, pića i spominjanja Allaha.” (Muslim, 8/15/1141)

7. Jačanje bratstva i bliskosti među vjernicima koji zajednički učestvuju u klanju kurbana, kada, naprimjer, sedmerica učestvuju u žrtvovanju jedne krave ili deve.

Izvor: “Kurban i akika”

Autor: Dr. Safet Kuduzović

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara