Načini na koje se zalutala omladina koja se bavi tekfirom i bombardovanjem suprotstavlja islamu

Autor: Šejh ‘Abd al-Muhsin al-‘Abbad

www.islam-iman.com – Načini na koje se zalutala omladina koja se bavi tekfirom i bombardovanjem suprotstavlja islamu /1/

Omladina koja je iskušana činjenjem tekfira /2/ i bombardovanja suprotstavlja se islamu na mnoge načine. Dovoljno je počiniti samo jedan od tih grijeha, pa šta je sa činjenjem svih njih? Ovo je kratka lista nekih od stvari koje oni rade, a kojima se islam protivi, zajedno sa dokazima koji potvrđuju ozbiljnost i opasnost tih grijeha.

1. Tekfirenje drugih muslimana

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Svako ko kaže svom bratu, ‘Nevjerniče!’ to (presuda nevjerstva) se vraća na jednog od njih – na onoga ko je optužen ili se vraća onome ko optužuje.” /3/

U hadisu koji prenosi Ebu Zerr, radijallahu anhu, on, sallallahu alejhi we sellem, je također rekao: “Ko god optuži nekog za nevjerstvo ili kaže: ‘O, neprijatelju Allaha!’, a on zapravo nije takav, to se vraća na onog ko optužuje.” /4/

Ako je ovakva presuda za tekfirenje samo jedne osobe, šta je sa tekfirenjem cijele nacije?!

2. Bespravno ubijanje muslimana

Allah, subhanehu we te’ala, kaže: “Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo nehotice.” (En-Nisa, 92)

Također kaže: “Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega srdžbu Svoju i prokletstvo spustiti i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa, 93)

Allah, subhanehu we te’ala, također kaže: “Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao.” (El-Maida, 32)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Prva stvar za koju će se suditi čovječanstvu na Dan proživljenja bit će krvoproliće (ubistvo).” /5/

On, sallallahu alejhi we sellem, je također rekao: “Čovjek će se osjećati ugodno u svojoj vjeri sve dok ne bude prolijevao krv koja mu je zabranjena.” /6/

Džundub ibn Abdullah, radijallahu anhu, jedan od ashaba poslanika Muhammeda, rekao je: “Prvo što će od čovjekova tijela propasti jest njegov trbuh, zato ko može da ne jede ništa osim dozvoljenog, neka tako postupi. Ko može postići da se između njega i Dženneta ne ispriječi ništa, ne dozvoljavajući da mu se šaka napuni krvlju koju je prolio, neka takav bude.” /7/

El-Hafiz ibn Hadžer je u svojoj knjizi, “Fethul Bari”, nakon što je spomenut ovaj hadis od el-Tabarija u marfu /8/ obliku, rekao: “Čak i da nije prenesen tačno u marfu’ obliku, još uvijek se smatra da je dostigao nivo Poslanikove izjave, budući da to nije nešto što bi znao ili rekao neki ashab, bazirano na mišljenju jedne osobe. To je ozbiljna presuda za bespravno ubijanje muslimana.”

3. Počinjavanje samoubistva

Allah, subhanehu we te’ala, kaže: “O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte – ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak – i jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi – Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko.” (En-Nisa, 29-30)

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Ko god nečim počini samoubistvo na ovom svijetu, time će biti kažnjen na Danu proživljenja.” /9/

4. Ubijanje nemuslimana kojima je obećana bezbjednost

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Ko god ubije mu’ahida /10/ neće čak ni osjetiti džennetski miris, a njegov miris se osjeti na četrdeset godina hoda.” /11/

O situaciji kada bude ubijen nehotice (dok živi među muslimanima), Allah, subhanehu we te’ala, kaže: “A ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba – vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca.” (En-Nisa, 92)

Izvor: Answering-Extremism.com
Prijevod i obrada: www.islam-iman.com
Bilješke:
/1/ Ovaj prijevod se sastoji od nekoliko tačaka objašnjenih u djelu Abdul-Muhsina el-Abbada: “Podsjetnik onima koji su opsjednuti tekfirom i bombardovanjem”.
/2/ Tekfir: Izopćavanje i nasumično smatranje i etiketiranje muslimana kao nevjernika. (bilješka prevodioca)
/3/ Bilježe Buharija (br. 2104) i Muslim (br. 216), a ova formulacija je iz Muslimove zbirke.
/4/ Bilježi Muslim (br. 217).
/5/ Bilježe Buharija (br. 6824) i Muslim (br. 1278).
/6/ Bilježi Buharija (br. 6826).
/7/ Bilježi Buharija (br. 752).
/8/ Marfu’: Vrsta hadisa; predstavlja izjavu nekog od ashaba Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ali je dostigla status izjave samog Poslanika, obično zbog toga što sadrži nešto što bi samo Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, mogao znati ili reći. (bilješka prevodioca)
/9/ Bilježe Buharija (br. 2047) i Muslim (br. 176).
/10/ Mu’ahid: Nemusliman kome su muslimani garantovali bezbjednost i sigurnost mirovnim sporazumom, povjerenjem ili čak označavajući to na vizi za ulazak u muslimansku državu. (bilješka prevodioca)
/11/ Bilježi Buharija (br. 3166).

Komentari

komentara