Nadijevanje pohvalnih imena djetetu

6278660768786978960Ebu Derda kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadjevajte lijepa imena.”

(Ebu Davud, 5/236; Ibn Hibban, u Sahihu, 7/528; Musned, 5/194)

Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od svih vaših imena Allahu su najdraža Abdullah i Abdurrahman.”

(Tirmizi, 5/132; Ebu Davud, 5/236; Ibn Madže, 2/1229)

Džabir prenosi: “Nekom čovjeku rodilo se dijete, pa mu je dao ime Kasim, a mi mu rekosmo da ga nećemo zvati Ebu Kasim, niti čemo mu priuštiti tu radost, pa je taj čovjek obavijestio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je rekao: ‘Daj svom sinu ime Abdurrahman.”‘

(Buhari, 5832; Muslim, 3/1682)

Ebu Vehb El-Džešmi prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nadijevajte imena vjerovjesnika, a najdraža imena Allahu jesu Abdullah i Abdurrahman, najiskrenija su Haris i Hemmam, a najružnija Harb i Murra. “

(Ebu Davud, 5/237; Nesai, 6/218; Musned, 4/345, ovaj je hadis slabe vrijednosti; Irva, 4/408)

Ebu Muhammed ibn Hazm navodi da su se islamski učenjaci složili da je poželjno nadijevati imena koja iskazuju vezu sa Allahom, kao Abdullah (Allahov rob), Abdurrahman (rob Milostivog).

Islamski učenjaci nisu jednistveni u ocjeni koja su imena najdraža Allahu. Veliki broj učenjeka smatra da su to imena Abdullah i Abdurrahman. Seid ibn Musejjeb smatra da su to imena vjerovjesnika, ali vjerodostojni hadis potvrđuje da su Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurrahman.

Izvor: “Ukrasi novorođenčeta”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara