Nadoknada štete koju načini liječnik

Učenjaci se slažu da ukoliko se čovjek koji ne poznaje medicinu upusti u medicinu u liječenju nekoga pa mu zbog svog neznanja nanese štetu,bit će odgovoran za svoje postupke i morat će nadoknaditi štetu koju je nanio. Razlog tome jeste to što se on u ovom slučaju smatra prijestupnikom,i šteta će biti nadoknađena iz njegovog imetka.. Amr ibn Šuajb prenosi od svog oca,a on od njegovog djeda da je Allahov Poslanik a.s. rekao: ” Ko počne se baviti liječenjem,a ne bude obučen za to,morat će nadoknaditi štetu koju nanese.”(Ebu Davud,En-Nesai,i Ibn Madždža)

Abdulaziz ibn Omer ibn Abdulaziz veli: ” Neki ljudi koji su posjetili moga oca pripovjedali su mu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ” Koji god se čovjek počne baviti liječenjem,a ne bude se znalo da je on učio medicinu,pa nanese nekome štetu morat će tu štetu nadoknaditi.”(Ebu Davud)
Međutim,ako liječnik koji je stručan pogriješi,neki učenjaci smatraju da  treba platiti krvarinu,i prema većini njih,krvarinu će platiti njegova rodbina. Neki pak smatraju da će se krvarina naplatiti iz njegovog imetka. Propisivanje nadoknade kada su u pitanju greške  prilikom liječenja propisano je kako bi se sačuvali nevini životi i kako bi liječnici bili odlučni da što savjesnije ispunjavaju svoje obaveze i kako bi preuzeli sve potrebne mjere prije liječenja. Prenosi se od Malika da je on smatrao da u ovom slučaju liječnik neće snositi nikakve posljedice.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara