Namaz bolesnika

998982598Onaj ko ima neko opravdanje, poput bolesti i sl., pa zbog toga ne može izvršiti kijam, stajanje u namazu, klanjat će sjedeći. Ako ne bude mogao sjedeći, klanjat će oslonjen na strani i pokazivati glavom prilikom rukua i sedžde. Prilikom sedžde bolesnik će spuštati glavu više nego prilikom rukua.

Uzvišeni Allah kaže: “Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći.” (En-Nisa, 103)

Imran ibn Husejn kaže: “Imao sam hemoroide, pa sam upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o namazu? On mi je odgovorio: ‘Klanjaj stojeći, ako ne možeš tako, klanjaj sjedeći, a ako ne možeš ni sjedeći, onda klanjaj ležeći.”‘
(Bilježe Ahmed i autori djela El-Kutubus-sitte, osim Muslima)

En-Nesai dodaje: “A ako ne možeš, onda ležeći na leđima.”

“Allah ne opterećuje nikoga preko mogućnosti njegovih.” (El-Bekare, 286)

Džabir kaže: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obišao je bolesnika i vidio ga kako klanja na jastuku, pa ga je bacio i rekao: “Klanjaj na zemlji ako možeš, u suprotnom klanjaj pokretima glave i neka ti pokret za sedždu bude niži od pokreta za ruku.”
(Bilježi El-Bejheki i smatra ga sahihom. Ebu Hatim se slaže sa njim)

Pod nemogućnošću podrazumijeva se teškoća, strah od povećanja ili sporog izliječenja bolesti ili strah od okretanja glave. Sjedenje koje zamjenjuje kijam jeste da klanjač sjedne povijenih i prekrštenih nogu.

Aiša, radijallahu anha, kaže: “Vidjela sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja povijenih i prekrštenih nogu.”
(Bilježi En-Nesai. EI-Hakim ga smatra vjerodostojnim)

Dozvoljeno je sjesti kao i na tešehudu. Za onoga ko ne bude mogao klanjati namaz ni stojeći ni sjedeći kaže se da će klanjati ležeći na strani. Ako ni tako ne bude mogao, klanjat će ležeći na leđima nogu okrenutih prema kibli, shodno svojim mogućnostima. Ovo je odabrao Ibn El-Munzir. O ovome je prenesen slab hadis.

Alija kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bolesnik će klanjati stojeći ako bude mogao, ako ne bude mogao, klanjat će sjedeći. Ako ne bude mogao učiniti sedždu, pomjerat će glavu s tim što će prilikom sedžde više spustiti glavu nego za ruku. Ako ne može klanjati sjedeći, klanjat će na desnom boku okrenut prema kibli. Ako ne bude mogao klanjati na desnom boku, klanjat će ležeći na leđima nogu okrenutih prema kibli.”

(Bilježi ga Ed-Darekutni. Rekao je da ljudi klanjaju na onaj način koji im je lakši. Iz hadisa je jasno da kada onaj ko bude klanjao na leđima ne bude mogao micati glavom, on nema nekih drugih obaveza poslije toga)

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara