NEOBARANJE POGLEDA

Allah dž.š. je naredio vjernicima obaranje pogleda i suzdržavanje od gledanja u muškarce. Kaže Uzvišeni:
„I reci vjernicama neka obore poglede svoje.“ (En-Nur,31.)
Jedna od loših posljedica koje uzrokuje neobaranje pogleda jeste mržnja koju žena može osjetiti prema svome suprugu. Naime,ukoliko žena gleda u druge muškarce,šejtan ih uljepšava u njenom oku,pa svog muža vidi ružnim i nedostojnim sebe,pogotovu ako je on uistinu osoba ružnijeg izgleda. Primjer imamo u postupku supruge Sabita b. Kajsa,kako se navodi u predaju od M’Utemira b.Sulejmana,koji prenosi od Fudajla,a on od Ebi Džerira,a on od ‘Ikrime,a on od Ibn Abbasa,da je rekao:“Prva žena koja je inicirala razvod braka u Islamu bila je supruga Sabita b.Kajsa koja je došla Vjerovjesniku,s.a.v.s.,i rekla:’Allahov Poslaniče,Sabit i ja nikako ne možemo skupa živjeti. Jedne prilike sam podigla ćošak moga šatora,pa sam ga vidjela kako dolazi sa grupom ljudi. Bio je najtamniji od njih,najniži i najružniji u licu.“(Tefsir Ibn Kesir)

Ukoliko se žena bude suzdržavala od gledanja u druge muškarce,možda neće ni primijetiti neke mahane svoga muža.
Zar ne vidš da je oko vodič srcu tvome?
Što ti oči za se prisvoje,srce zadovoljno postane

Pa kažem onoj ženi koja razgleda unaokolo,tražeći ljepotu,ono što je rekao Uzvišeni Allah za munafike:„Kad ih pogledaš,njihov izgled te ushićuje,a kada progovore,ti slušaš riječi njihove,međutim,oni su kao šupji naslonjeni balvani.“(El-Munafikun,4.)
U hadisu Allahov Poslanik,s.a.v.s.,kaže:
Za ove ljude koje Allah poredi sa šupljim naslonjenim balvanima:“Oni su bili najljepšeg izgleda.“(Muslim)

Među ashabima Allahovog Poslanika,s.a.v.s.,bilo je i onih tomanjeg rasta,ružnog izgleda,mršavih i tankih nogu,ali su te noge na vagi Sudnjega dana teže od Brda Uhud!

Gledanje žena u muškarce uveliko je prošireno i općepoznato. Svaki čovjek treba da se boji Allaha kada je u pitanju njegova žena. Njegova je dužnost da prati njene postupke i govore i da se trudi što više može da joj obezbijedi sredinu u kojo će imati dobro društvo,kako bi se pozabavila korisnim i lijepim stvarima.

Ovaj govor o gledanju žena u muškarce odnosi se samo na gledanje koje izaziva sumnju i bojazan od iskušenja i zavođenja,kao što se navodi u hadisu: „Blud očiju je pogled.“(sahih,“Sahihu-l-Džami’a“,od Albanija)
Što se tiče gledanja zbog potrebe i bez bojazni od grijeha,za to nema smetnje. U predaji od El-Velida b. Šudža’a navodi se :“Ammar b.Muhammed mi je pričao da je čuo od El-‘Ameša o riječima Uzvišenog:
„I reci vjernicama neka obore poglede svoje“,pa je rekao:“Da ne gledaju u druge ljude sem njihovih muževa.“ (Hasen,“Kitabu-l-‘Ajal“,od Ebi ed-Dunja)
Pa okiti se stidom i drži se krajeva puta(kloni se mješanja sa muškarcima).
Kao i na ženu,ova oblast se,takodjer odnosi i na muškarca.Ovo je iskušenje od Allaha,i svaki čovjek koji se boji ženske fitne treba da pohiti svome Gospodaru sa dovom i da kaže:
„I ako Ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova,ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lakomislen postati.“(Jusuf,33.)
Allah dž.š. je Kadar da ispuni tu molbu,jer se On na to obavezao kada je rekao:
„I Gospodar njegov usliša molbu njegovu i spasi ga lukavstva njihova.“(Jusuf,34.)
I neka slijedi vjerovjesničku uputu kada ugleda ženu koja mu se svidi i to ostavi traga na njegovom srcu.

Džabir r.a.kaže:“Čuo sam Vjerovjesnika,s.a.v.s.,da je rekao:’Kada se nekome od vas svidi neka žena,pa to ostavi traga na njegovom srcu,neka se vrati kod svoje supruge i neka se sastane sa njom,to će otkloniti ono što je u njegovoj duši!“(Muslim)

Izvor: Islamski brak

(Prenosi: Namik.G)

Komentari

komentara