Nešto više o muslimanima-slabim praktičarima…

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže:

“Muslimani su složni na tome da je osoba, koja svojim jezikom ne izgovori šehadet, nevjernik, a što se tiče ostala četiri rukna islama – ulema se razilazi po pitanju tekfira osobe koja ih ne obavlja. Kada kažemo: Ehlu-Sunnet je složan na tome da se čovjek neće proglašavati nevjernikom zbog grijeha kojeg čini – time mislimo na velike grijehe poput bluda, pijenja alkohola, itd., ali, što se tiče ovih propisa – poznato je razilaženje uleme po pitanju onih koji ih ne obavljaju. Sam imam Ahmed rhm., ima nekoliko stavova po ovom pitanju. Jedan od tih stavova je da tekfiri osobu koja namjerno ostavi makar jedan od četri rukna islama. Ovo mišljenje je prihvatio Ebu Bekr rhm., kao i jedan dio sljedbenika imama Malika rhm., poput Ibnu Habiba. Drugi rivajet od imama Ahmeda rhm., je da tekfiri samo osobu koja ostavi namaz i zekat. Treći rivajet od imama Ahmeda rhm., je da nevjernikom smatra samo onog ko ostavi namaz, kao i onog koji ne dadne zekat onda kada imam silom pokuša uzeti zekat od njega. Četvrti rivajet od imama Ahmeda rhm., je taj da nevjernikom smatra samo osobu koja ostavi namaz. Peti rivajet od imama Ahmeda rhm., je taj da ne smatra nevjernikom osobu koja ostavi bilo koji od četiri rukna islama. Sva ova mišljenja se bilježe i od ostalih učenjaka selefa.” (Pogledaj: Medžmu’ul-fetava, 7/302..)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže:

“Što se tiče preostala četiri farza islama, ako osoba zanegira njihovu obaveznost – nakon uspostavljanja dokaza protivu njega – takva osoba je nevjernik, a isto tako i osoba koja zanegira zabranjenost poznatih harama, čiji je tahrim uspostavljen mutevatir predajama poput nemorala, nasilja, laži, alkohola, i tome slično. Što se tiče osobe protivu koje nije uspostavljen dokaz, tipa osobe nove u islamu, ili osobe koja živi u dalekom mjestu do koje nisu stigli propisi islama (šera’i’ul-islam), i tome slično, ili osobe koja pogriješi i pomisli da ljudi koji vjeruju i dobra djela rade bivaju izuzete od opšte zabrane alkohola – kao što su to učinili oni od kojih je Omer r.a., zatražio da se pokaju, i njima slični – od takvih osoba će se tražiti da se pokaju, i dokaz protivu njih će se uspostaviti, pa ako ustraju na tom postupku biće nevjernici! Neće se proglasiti nevjernicima prije toga – isto kao što ashabi r.a., nisu nevjernikom proglasili Kudamu b. Maz’una r.a., i njegove drugove, onda kada su učinili šta su učinili!

Osoba koja neizvršava neki od četiri farza islama, mimo šehadeta, uz potvrđivanje obaveznosti istog – po pitanju tekfira takve osobe postoje različita mišljenja i stavovi kod islamske uleme, što je slučaj i sa samim imam Ahmedom rhm., od koga se bilježi više mišljenja po pitanju takve osobe:

1. Osoba koja ostavi jedan od četiri rukna islama – postala je nevjernikom, pa makar i hadždž bio u pitanju, i ako postoji razilaženje među islamskom ulemom da li je dozvoljeno odgađati obavljanje hadždža. Ako čovjek donese odluku da neće obaviti hadždž, i u potpunosti ga ostavi – postaće nevjernikom. Ovo je stav jednog broja selefa, i ovo je jedan od rivajeta imama Ahmeda rhm., kojeg je odabrao Ebu Bekr rhm..

2. Osoba ne postaje nevjernikom ako ne izvršava ruknove islama (namaz, post, zekat, hadždž), ako prethodno potvrđuje njihovu obaveznost (ikrar bil-vudžub). Ovo mišljenje je opšte-poznato kod fakiha, sljedbenika imama Ebu Hanife, Malika i Šafije rhm., i ono je jedno od mišljenja imama Ahmeda rhm., kojeg je odabrao Ibnu Bettah rhm., i ostali.

3. Osoba će postati nevjernikom samo ako ostavi namaz, i to je treće mišljenje imama Ahmeda rhm., kao što je i stav velikog broja predstavnika selefa, i jednog broja malikija, šafija i hanbelija.

4. Osoba će postati nevjernikom samo ako ostavi namaz i zekat.

5. Osoba će postati nevjernikom ako ostavi namaz, i onda ako imam povede rat protivu onih koji ne daju zekat, što nije slučaj sa postom i hadždžom.” (Pogledaj: Medžmu’ul-Fetava, 7/610-611..)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže:

“Ako osoba bude izvršavala neka od naređenih djela, a druga ne – imaće imana shodno svojim djelima, jer iman raste i opada, tako da se može desiti da se u jednoj osobi nađu i iman i nifak, kao što je to zabilježeno u Sahihu da ja Poslanik s.a.w.s., rekao: “Kod koga se nađu četiri osobine – ta osoba je pravi munafik, a kod koga se nađe jedna od tih osobina – imaće osobinu munafika, sve dok je se ne okani: kada govori – laže, kada mu se nešto povjeri – iznevjeri, kada ugovor sklopi – prekrši ga, i kada se svađa – svaku granicu prelazi!”

Ovim će se otkloniti šubha po ovom pitanju. Veliki broj ljudi odnosno većina njih, u velikom broju mjesta, su neredovni sa obavljanjem pet dnevnih namaza, i nisu ih ostavili u potpunosti, već nekada klanjaju, a nekada ne. Takve osobe imaju u sebi imana i nifaka, i na njih će se odnositi javni propisi islama poput međusobnog naslijeđivanja i sličnih propisa, jer ako su ovi propisi obuhvatali munafike tipa Ibnu Ubejja b. Selula i njemu sličnih munafika, onda su ovi ljudi preči sprovedbe tih propisa!” (Pogledaj: Medžmu’ul-fetava, 7/617..)

Šejh Ibnu Usejminu rhm., je postavljeno pitanje: Da li će biti opravdan čovjek-neznalica (džahil), i u onome što proizilazi iz njegove kontra prakse, poput čovjeka koji ne zna da je ostavljanje namaza kufr?

Odgovor: “…ako čovjek odraste u sredini u kojoj se na ostavljanje namaza ne gleda kao na djelo nevjerstva, i taj stav bude opšte-poznat među njima, i priznat u datom mjestu (el-mešhur el-sa’id bejnehum) – takva osoba se neće smatrati nevjernikom zbog toga što slijedi ulemu svoga mjesta po datom pitanju (el-taklid), isto kao što neće biti griješan ako bude činio određeni postupak koji je po nekim učenjacima haram, ali po ulemi dotičnog mjesta dati postupak je halal. Obaveza običnog čovjeka je da se povodi za ulemom i učenjacima, na osnovu riječi Allaha dž.š.: “I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavu davali, zato pitajte učene ljude – ako vi ne znate!” (el-Enbija’: 7.) – a Allah tevfika daje!” (Pogledaj: Fetavil-‘akideh, str.296., dr. Imad Ali Abdussemi’.)

Autor: Sead ef. Jasavić, prof.
Pripremio: Adnan Čolo

Komentari

komentara