Obznanivanje ženidbe

247637Pohvalno je da se brak obznani kako bi se razlikovao od tajnog braka, koji je zabranjen, i kako bi se ispoljila radost postizanjem blagodati koje je Allah dozvolio. U svakom slučaju, brak je pojava koja sama po sebi zaslužuje da se javno ispolji, da za njega sazna i bliži i dalji krug prijatelja, bliži i dalji komšija, i da posluži kao podsticaj za ženidbu i udaju onima koji daju prednost neženstvu nad brakom, pa da se poveća broj onih koji se žene i udaju. Oglašavanje braka dešava se onako kako su ljudi u jednom mjestu uobičajili to činiti. Međutim, to ne smije pratiti nešto što je vjerom zabranjeno, npr. pijenje alkohola, nedozvoljeno miješanje žena i muškaraca i sl.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oglasite sklapanje braka, učinite to u mesdžidu i udarajte u def.” (Bilježe ga Ahmed i Tirmizi, koji kažu da je hasen, dobar)

Nema sumnje da će ukoliko se brak sklopi u mesdžidu, ljudi za to brže saznati i da će se vijest o tome bolje proširiti jer su mesdžidi mjesta u kojima se okupljaju ljudi, posebno u prijašnje vrijeme kada je mesdžid bio centar društvenih zbivanja.

Jahja ibn Selim rekao je Muhammedu ibn Hatibu: “Oženio sam se sa dvije žene ali ni jednom prilikom na svadbi nije udarano u def”, pa mu je Muhamed odgovorio: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Udaranje u def jesu načini obznanjivanja i Iegalizovanja braka.”‘ (Tirmizi bilježi ovo predanje koje ocjenjuje dobrim, a bilježi ga i Hakim i ocjenjuje ga sahihom)

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara