Odgojna uloga žene u Islamu

Kao što se navodi u Kur’anu i hadisima Poslanika, s.a.v.s.,  žena je u periodu prije dolaska Muhammeda,a.s., u periodu džahilijeta bila poput robe koju je mogao kupiti kako i kada je ko htio. Bila je posuđivana, prodavana, nasljeđivana. Nije imala nikakva prava ni u kom pogledu. Bila je poput predmeta, jednaka sa ostalim robovima.

Autor: Senija Braković

ZENANpr. U Grčkoj, žena je bila dio imovine njenog staratelja, oca ili brata prije braka, a muža nakon  braka. Ona nije bila slobodna ni prije a ni poslije braka. Bila je poput robe koju je mogao ko god hoće kupiti novcem. U rimskom pravu žena je imala status djeteta ili umno poremećene osobe, bez mogućnosti posjedovanja imetka. Kod jevreja bračno pravo propisivalo je da, ukoliko muž umre, a ne ostavi iza sebe muške potomke, njegova supruga pripada njegovom rođenom bratu ili bratu po ocu (amidži), a za drugog se moze udati tek ako se oni odreknu da je uzmu za ženu.

Dolaskom islama i pojavom Muhammeda, a.s, žena postaje punopravni član ljudske zajednice. Na prvom mjestu se zabranjuje zakopavanje žive ženske djece, što je bio običaj predislamskih Arapa, poliandrija (više muškaraca)  se za sva vremena ukida, poligamija (višeženstvo) se ograničava i strogo uslovljava. Prve riječi Objave obavezuju kako muškarca tako i ženu na učenje i bavljenje naukom, za što imamo potvrdu u Kur’anu, gdje Uzvišeni Allah kaže: “Uči u ime Gospodara tvoga koji stvara” (Al-Aleq:1) Prvo što je od Kur’ana objavljeno su navedeni časni ajeti. Oni su prva milost kojima se Allah smilovao prema Svojim robovima i prva blagodat koju im je dao. U blagodat Uzvišenog spada i to što je čovjeka poučio onome što nije znao i na taj način ga odlikovao i počastio znanjem. To je ono čime je Adem, otac ljudskog roda, odlikovan nad melekima. Znanje se pokazuje čas u mislima, čas na jeziku, a čas na papiru u pisanom obliku. Dakle, znanje se odražava u mislima, riječima i slikama. Zato Uzvišeni kaže: “Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.” Čitanje i izučavanje je prvi stepen spoznaje. A ženi koja predstavlja stub jedne porodice itekako je potreba spoznaja, potrebno znanje.

Žena je u potpunosti izjednačena sa muškarcem po pitanju prava i obaveza kao člana društvene zajednice, zašto imamo potvrdu u Kur’anu: “O ljudi bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio…” (AnNisa: 1)

“Žena je pastirica u kući svog muža.” (Muttefequn alejhi).

Dakle, žena je ta koja čuva kuću, odgaja djecu, vaspitava ih u skladu sa propisima islama,čestita je i dobra prema rodbini, prijateljima i komšijama. Na nju gledaju dječije oči i u njoj traže najvećeg uzora. Otac često nije kući i djeca ne mogu da se ugledaju a njega po pitanju odgoja. Ali majka je ta koja provodi dane sa svojojm čeljadi i koja ih vaspitava. U ovom stoljeću generacije djece bile su uskraćene za majčinsku toplinu i odgoj, primorane da odrastaju pod psihološkim pritiskom usljed odsustva njihove majke. Reći će neko da obdaništa mogu riješiti ovaj problem i da će tete u vrtićima uspješno nadomjestiti djetetu majku. Naravno, to je nemoguće. Ona može pokloniti pažnju i ljubav za dvoje ili troje djece, ali ostali će biti uskraćeni. Majčinsku ljubav i toplinu niko ne može zamjeniti. Koliko god ta teta u vrtiću bila obrazovana ona ne može pružiti djetetu ono što mu majka može pružiti. Posljedica odvojenog života majke i djetete, bilo to iz razloga da je majka zaposlena ili su roditelji rastavljeni, jeste i duševi nemir i očaj, izgubljen osjećaj vezanosti za majku, pokidane veze unutar porodice, i jos mnogo toga. Danas je ženi stavljeno u zadatak ono što ona ne može izvršavati.

Najdublja i najplemenitija bit žene je majčinstvo. Znajući ulogu majke i njen trud koji ulaže od začeća, rađanja, dojenja, podizanja i odgoja djeteta, Muhammed, a.s., je na mnogo mjesta i mnogo puta govorio da se majci treba pokloniti posebna pažnja.

Imam Zejnul Abidin kaže o pravima majke:

Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim djelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.

Pri traženju žene za brak posebno se naglašava da se traži ona sa visokim moralom. Poslanik Muhammed s.a.v. je rekao: Gledajte da se ženite iz dobre familije jer geni imaju utjecaja na potomstvo.On je također potsticao muslimane da žene čestite žene da bi imali čestitu djecu, dok je bio protiv izabiranja žene samo zbog njene ljepote ili bogatstva.

Majka koja je odgojena u islamu, donosi dijete na svijet i nastoji da ga odgoji u najčistijoj vjeri, islamu, da ga oplemeni i oblikuje karakter svom djetetu, budućem članu ljudske zajednice, disciplinuje ga i ne dopušta mu da svoje hirove sprovodi u djelo.

Dobra majka uvijek stavlja djetetove potrebe na prvo mjesto. Ovo se mora imati na umu, naročito u ova moderna vremena u kojima neke žene pridaju veću vrijednost zapošljenju i karijeri nego ulozi majke i supruge. Kuća će uvijek biti ženino najvažnije radno mjesto gdje se od nje očekuje da uloži napor i žrtvu. U stvari to nije žrtvovanje nego investiranje koje će joj kasnije donijeti mnoge koristi.

Kada se rodi, dijete nema nikakvo znanje o svijetu. Preko majke ono stiče prva iskustva u njemu. Njegov pogled na svijet, kao i način razmišljanja, težnje i navike će uveliko zavisiti o majci. Dijete će odrasti, i možda će se promijeniti, ali šta nauči u tim prvim godinama pamtit će do kraja života.

Kako je majka najvažnija osoba u životu svake osobe, ona je uveliko oponašana. Njene navike i ponašanje postaju primjer koje dijete slijedi i usvaja. Sve što dijete vidi, od načina oblačenja, kretanja i govora, ostavit će traga na djetetov karakter. Kaže se s pravom da je majka bolja od stotinu učitelja.

Mnogi uspješni ljudi priznaju uloge njihovih majki u postizanju njihovog uspjeha. Veliki Alim , Murtaza Ansari, gorko je plakao kada mu je umrla majka. Jedan od njegovih učenika mu je prigovorio zbog toga, misleći da jednom tako velikom učenjaku ne priliči da plače nad smrću stare majke. Murtaza Ansari mu je ovako odgovorio: Ti kao da ne znaš vrijednost majke. Odgoj koji mi je dala, i sve teškoće koje je zbog mene prolazila, pomoglo mi je da postanem ono što jesam danas.

Znati kako pravilno odgojiti svoje dijete najbolje možemo vidjeti iz sljedećeg primjera: kada je jedan Arap došao Muhammedu, a.s., da traži lijek za svog neposlušnog sina, Muhammed, a.s.., ga je upitao: “Kakva si odgojna sredstva upotrijebio?” On mu poče pričati, kako je dijete tukao, zatvarao, kažnjavao ga gladovanjem, istjerivao ga iz kuće i dr., a Muhammed, a.s., ga upita: “

Jesi li dijete upućivao na namaz, jesi li ga učio da klanja namaz, da se Allahu moli, da li si obavljao namaz skupa sa njim»? On odgovori da nije. Tada Resulullah, a.s., odgovori: “Ti si do sada obraćao pažnju više na djetetovu kožu, nego na dušu. Preporučio bih ti da od sada sa njim klanjaš namaze. “

Iz ove predaje možemo zaključiti da je djeci od malena neophodan zdrav, dobar i pravilan odgoj da bi bili zdrave i čestite ličnosti, kojim je na prvom mjestu zadovoljan Uzvišeni Allah, dž.š., a onda i cijela zajednica. A taj zdrav i pravilan odgoj mu možemo pružiti mi. Vi kao sadašnje majke ili neke od nas koje će tek to da postanu, trebamo da se što više usredotočimo na izučavanje načina odgoja djece.

Svaka majka treba posjedovati sljedeće kvalitete:

Da bude svjesna svojih odgovornosti

Da postavi jasne ciljeve

Potsticati djecu prema njihovim mogućnostima

Vjersko obrazovanje

Šta se tačno misli pod vjerskim obrazovanjem? Ono se sastoji iz sljedećih vjerovanja i postupaka:

Vjerovanja

Djeca se ne smiju učiti da Bog samo čeka da neko pogriješi da bi ga kaznio. Neki roditelji djecu plaše Bogom da bi ih odvratili od nevaljalih djela. Mada je neophodno ponekad govoriti i o kazni, mnogo korisnije je koncentrisati se na pozitivnu stranu. Allah je milostiv, voli svoja stvorenja, želi im pomoći i uputiti onome što je bolje za njih. Treba učiti djecu da vole Allaha, da se oslanjaju na Njega i da traže ono što trebaju od Njega. Ovakav pozitivan odnos pomoći će djeci da izgrade jednu dugotrajanu i čvrstu vezu sa svojim Gospodarem.

Također je neophodno da djeca razumiju ulogu Poslanika, i zavole poslanika Muhammeda s.a.v. i Imame iz njegove porodice. Ovo se može postići čitanjem o događajima iz njihovih života i obilježavanjem datuma njihovih rođenja i smrti.

Praktikovanje

Druga stvar koju treba učiti djecu je da postupaju prema onome što vjeruju. Od ranog doba dijete treba potsticati da klanja, čita Kur’an, uzima abdest i dr.. Treba iskoristiti period u kojem su djeca spremna oponašati roditelje i pokazuju interes za klanjanje i namaz. Ako se tada ne naviknu na praktikovanje, i posebno ne zavole klanjanje, morat će se prisiljavati kasnije.

Dnevni namaz je najvažnija stvar u islamu, i dužnost roditelja je da se pobrinu da dijete klanja pravilno i redovno. Poslanik Muhammed s.a.v. vezano za ovo kaže: Naučite djecu da klanjaju kada navrše sedam godina, i tucite ih ako neće da klanjaju kada navrše deset godina. Tako, ako dijete postane baligh i ne želi da klanja dužnost roditelja je da ga prisili na to.

Stvari koje se moraju izbjeći:

Ne budi grub. Iskazivanje ljutnje i prisiljavanje učinit će da se u djetetu razvije odbojnost prema vjeri.

Ne pretjeruj. Ne zahtijevaj od djeteta da nauči više nego mu njegove mogućnosti dopuštaju.

Ne hvališi se diječijim znanjem. Neki roditelji šalju djecu u mekteb samo da bi se pokazali pred drugima.

Ne čini od islama teret. Neki roditelji smatraju da je islam previše zahtijeva od njih. Oni sami klanjaju i poste, ali se žale kako im je to naporno. Ovakvo ponašanje će obeshrabriti djecu.

Najviše primjera imamo u Poslanikovom životu. On nam svojim ličnim primjerom pokazuje kako se odgaja i žensko dijete ( odgojom svoje Fatime,r.a.), i kako se odgajajau muška djeca, a kako se ophodi prema drugoj djeci. Ono što nama ostaje jeste da ispunimo zadatak koji nam je Uzvišeni dao, jer nam je On pružio sve olakšice, sve metode, samo ih trebamo primjeniti u svom životu. Majka je ta koja odgaja čovjeka. Zato potrudimo se da sutra budemo najbolje i uzorne majke na koje će se njihova djeca ponositi i čije će primjere i staze rado slijediti.

 Za www.islam-iman.com – Piše: Senija Braković

Komentari

komentara