Pojava sigurnosti i blagostanja u vrijeme Isa a.s.

Vrijeme Isa a.s. nakon njegovog silaska je vrijeme sigurnosti, mira i blagostanja. Allah dž.š. će poslati obilnu kišu, zemlja će iznjedriti bogatstvo plodova i raskoši, imetka će biti na pretek, nestaće sporova, mržnje i zavidnosti.
U podužem hadisu Nevas ibn Sem’ana u kojem je spomenut Dedždžal, silazak Isaa a.s., pojava Je’džudža i Me’džudža, njegova dova protiv njih i njihovo uništenje Resulullah s.a.v.s. kaže: “Zatim će Allah poslati kišu pred kojom će nestati kuće od drveta i gline. Opraće zemlju koja će biti poput ogledala. Potom će reći zemlji: ‘Bujaj plodovima, vrati blagodatima.’ Ljudi će jesti sa stabla jednog nara (šipka) i svi će sjesti u hlad tog drveta. Mlijeko će biti blagoslovljeno. Deva će dati dovoljno mlijeka za veliki broj ljudi. Mlijeko jedne krave će biti dovoljno za čitavo pleme, a mlijeko jedne ovce za jednu familiju.” (Muslim, 18/63-70)

Ahmed bilježi od Ebu Hurejre kako je Resulullah s.a.v.s .rekao: “Poslanici su braća po allatu (različitih majki a istog oca) majke su im različite a vjera im je jedna. Ja sam najpreči Isa a.s. zato što između mene i njega nije bilo poslanika. Zaista će on sići … pa će Allah u njegovo vrijeme uništiti Mesiha Dedždžala. Zemljom će zavladati mir. Čak će lavovi pasti sa devama, tigrovi sa kravama, vukovi sa ovcama a djeca će se igrati sa zmijama koje im neće nauditi.” (Musned Ahmeda, 2/406)

Muslim bilježi od Ebu Hurejre da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Tako mi Allaha, zaista će sići Isa sin Merjemin, vladar pravedni … i zaista če odrediti džizju i sigurno ćete nezainteresovani ostaviti mladu devu bez čobana. Sigurno će prestati pakost, međusobna mržnja i zavist. I sigurno ćete biti pozivani da uzmete šta želite od imetka ali ga niko neće uzeti.” (Muslim, 2/192)

Nevevi kaže: “To znači da ljudima neće trebati deva, neće željeti da je posjeduju jer je ionako imetka previše a jako malo želja. Neće im trebati zbog velike svijesti o blizini Kijameta.
Ovdje je spomenut «kalas» mlada deva, zato što je ona najvrijednija kod ljudi i najdragocjenija kod arapa. Ovo je slično riječima Uzvišenog: ‘I kad steone kamile bez pastira ostanu.’ (Sura Et Tekvir, 4.)
Znači: niko ih neće tražiti i voditi računa o njima.” (Nevevijev komentar Muslima, 2/192)
A Kadija ‘Ijad smatra kako je značenje ovih riječi: neće se tražiti zekat na njih jer neće biti onih koji bi primili zekat.
A Nevevi negira ovo mišljenje. (Nevevijev komentar Muslima, 2/192)

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Dr. Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara