Pomirenje među ljudima, misija svih Poslanika

86786678Hvala Allahu Koji je srca vjernika prostranim učinio, uputio ih ka pokornosti Njemu, učinio im iman(vjerovanje) dragim i uljepšao u njihovim srcima. Salavat i selam na pečata svih poslanika Muhammeda alejhi selam, a zatim:

Pomirenje među ljudima je doista često opasan i rizičan, i onaj koji izmiruje ljude često biva izložen mnogim optužbama koje dolaze sa obje strane jer on predstavlja jasnu istinu i od nje ne odstupa. Može se dogoditi da jedna ili obje strane ne prihvate tu istinu, pa zbog toga on mora da ima veliko strpljenje pri izvršenju ovog velikog djela za koji slijedi velika nagrada kod Allaha, subhanehu ve te’ala. Izmirenje između dvije strane otklanja mržnju u prsima, sakuplja džemat i uklanja međusobno cijepanje, jer izmirenje među ljudima u Allahovoj vjeri je izvor sigurnosti, stabilnosti, ljubavi i spokoja i to je ujedno i dokaz istinskog imanskog brastva.

Kaže Allah Uzvišeni: “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata…” (El-Hudžurat, 10)

Izmirenje rađa ljubav i ulijeva sigurnost, ljudi se posvete činjenju dobrih djela, posvete se izgradnji i rekonstrukciji kojoj su prethodili mjeseci i godine sporova, prepirki, prosipanja krvi i uništenja imetaka, a Allah subhanehu ve te’ala nam naređuje da pomirujemo ljude i to je učinio vrijednim u našoj vjeri, pa kaže:

“Pitaju te o plijenu. Reci: ‘Plijen pripada Allahu i Poslaniku.’ Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.” (El-Enfal, 1)

Kada je u pitanju pomirenje u domenu zajednice vjernika i njihovim skupinama, kaže:

”Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih…” (El-Hudžurat, 9)

U domenu porodice i bračnog života, kaže:

“A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti…” (En-Nisa, 35)

Kada je u pitanju pomirenje između pojedinaca, Allah kaže:

”I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude..” (El-Bekare, 224)

Pomirenjem se uspostavlja pravednost između dvije strane, spajaju se nakon izbjegavanja. O pomirenju između nositelja prava kod oporuke, kaže Uzvišeni:

“A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. – Allah, zaista, prašta i samilostan je.” (El-Bekare, 182)

Allah je obećao onome ko izmiruje ljude vjerujući i nadajući se nagradi da će mu dati veliku nagradu, pa kaže:

”Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114)

Pomirenje među ljudima je bila funkcija i zadaća svim Poslanicima alejhimu selam, kojoj ne pristupa niko osim oni koji su pokorni svome Gospodaru, jer oni žele dobro, a mrze zlo čak i kada su drugi ljudi u pitanju i oni se trude u uništenju spletki raznih prevaranata.

Naš Poslanik alejhi selam je lično izmirivao dvojicu zavađenih, pa tako Sehl ibn Sa’d r.a. prenosi da su se stanovnici mjesta Kuba’ počeli međusobno svađati, pa čak su i kamenje bacali jedni na druge, kada je o tome obaviješten Poslanik, alejhi selam, rekao je: “Idemo da ih izmirimo.” (Buhari, 2693)

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik, alejhi selam, rekao: “Za svaki ljudski zglob se daje sadaka svakog dana u kojem grane sunce. Da izmiriš dvojicu je sadaka, da pomogneš čovjeka u njegovoj jahalici, da mu pomogneš da je uzjaše ili da staviš njegove stvari na jahalicu, je sadaka. I lijepa riječ je sadaka. Svaki korak kojim ideš na namaz je sadaka i otklanjanje neprijatnosti sa puta je sadaka.” (Muttefekun alejhi)

U jednom hadisu pojašnjava da je jedna od najboljih sadaka, izmrivanje ljudi, pa kaže Ebu Derda r.a. da je rekao Allahov Poslanik, alejhi selam: ”Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrijednijem od stepena namaza i posta i sadake? Naravno da hoćemo, Allahov Poslaniče, rekoše; mirenje među ljudima, jer doista zavađanje ljudi je ”Halika” nešto što briše djela.” (Sahih Tergib, 2814)

Ovako Poslanik, alejhi selam, objašnjava da je stepen izmirivanja ljudi veći od stepena dobrovoljnog namaza, posta i sadake.

Od Abdullaha ibn ‘Amra r.a. se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, alejhi selam: ”Najvrijednija sadaka je izmirivanje i popravljanje među ljudima.” (Sahih Tergib, 2817)

Enes r.a. kazuje da je Allahov Poslanik upitao Ebu Ejjuba r.a.: “Hoćeš li da te uputim na trgovinu? Naravno. Reče: ‘Izmiruj ljude kada se zavade i približavaj ih kada se udalje.’” (Sahih Tergib, 2818)

Ebu Ejjub r.a. prenosi da mu je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: ”Ebu Ejjube, hoćeš li da te uputim na sadaku koju voli Allah i Njegov Poslanik? Izmiruj ljude kada se zamrze i zavade.” (Sahih Tergib, 2820)

Kaže imam Evza’i r.h.: ”Nema Allahu dražeg koraka od onog koji se učini pri izmirivanju ljudi.”

Briga o tome da se izmire muslimani dostiže do te mjere da je dozvoljena laž iako je ona u osnovi zabranjena i ružna.

Ummu Kulsum r.a. kaže da je čula Allahovog Poslanika, alejhi selam, da je rekao: ”Nije lažac onaj koji izmiruje ljude, pa dostigne dobro ili kaže dobro.” (Muttefekun alejhi)

Tako ova naša čista vjera Islam naređuje svim razumnim ljudima da posreduju između dvije zavađene strane, izmire ih, a da onoga koji pretjera ustave na granicama odbijajući tako stvari koje rezultiraju razilaženju. Oko izmirenja ljudi postoje mnoga pitanja i propisi na koga ukazuju šerijatski tekstovi koje su primjenjivali dobri ljudi. Od tih propisa je ispravnost nijjeta, traženje Allahovog zadovoljstva, udaljavanja od ličnih prohtjeva i dunjalučkih koristi, pa kada se postigne iskrenost, dolazi uspjeh. Onaj koji pomirenjem želi vođstvo i to da se on što više spominje, taj je daleko od nagrade na Ahiretu jer Allah dž.š. kaže:

“A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa, 114)

Od propisa je također i način došaptavanja jer je većina došaptavanja pokuđena, ali ako je zbog sadake ili naređivanja dobra ili izmirenja ljudi, ona je pohvalna. Kaže Uzvišeni:

“Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima.“ (En-Nisa, 114)

Mnogi koji rade na pomirenju ljudi nemaju uspjeha jer mijenjaju govor i izvrću vijesti, a na njemu je da govori ono za šta zna da je dobro, a da šuti o onom za što zna da nije dobro. Onaj koji pomiruje ljude treba da zna da se zlo ne gasi zlom kao što se vatra ne gasi vatrom nego se gasi dobrim i loše se ne umanjuje osim sa dobrim, pa zbog toga zavađene strane trebaju da odustanu od nekih svojih prava. Onaj koji pomiruje ljude treba da zna da duše teže ka škrtosti što zahtjeva ulaganje truda i veliko strpljenje ispunjavajući Allahovu naredbu:

“A nagodba je najbolji način – ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali – pa, Allah dobro zna ono što radite.“ (En-Nisa, 128)

Nasuprot ovim škrtim dušama, one koji pomiruju ljude Islam priznaje zbog toga što oni troše svoje vrijeme, imetak i ugled tako što im se iz zekata izdvaja jedan dio. Kaže Allah dž.š.:

“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.“ (Et-Tevbe, 60)

Prezaduženih postoje dvije vrste:

Prezaduženi zbog izmirivanja ljudi.

Onaj ko sam sebe zaduži pa mu bude teško vratiti, njemu se da kako bi vratio dug.

I na kraju svakom onom ko pomiruje ljude neka vodilja budu riječi Allahovog Poslanika, Šu’ajba, alejhi selam:

“O narode moj“ – govorio je on – ‘shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem; jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.’“ (Hud, 88)

I neka postavi svaki čovjek vagu između sebe i braće muslimana, pa ono što voli sebi, neka voli i njima, a što mrzi sebi neka mrzi i njima.

Dovoljno je svakom robu ono što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn ‘Amra ibn ‘Asa da je Poslanik, alejhi selam, rekao: “Ko želi da se spasi Vatre i uđe u Džennet neka dočeka smrt vjerujći u Allaha dž.š. i Sudnji dan, želeći ljudima ono što želi i sebi.“ (Muslim, 1472/1844, 3/1473)

Na ovakav način se popravljaju stvari Allahovom dozvolom, ali to zahtjeva mnogo sabura, međutim kada se ljudi umore u izmirivanju zavladaće zlo, uništenje života i imetaka i prekidanje onoga što je Allah dž.š. naredio da se ne prekida, kaže Uzvišeni:

“I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali.“ (El-Enfal 46)

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova.

Pripremio: Nazif Subašić

Obrada: Islam-Iman.com

Komentari

komentara