Propis zaboravljenog namaza

486787896Što se tiče vaših riječi da zaborav u arapskom jeziku znači ostavljanje kao što je to u riječima Uzvišenog: “Zaboravi li su Allaha pa je i on njih zaboravio.” (Et-Tevba, 67)

Da, tako nam Allaha, zaista se nisjan (zaborav) u Kur’anu spominje u dva konteksta; nisjan-ostavljanja i nisjan-zaborava ili greške. Međutim, poimanje ove mes’ele da se nisjan u hadisu odnosi na namjerno ostavljanje je neispravno sa četiri aspekta:

Prvo. Jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka ga klanja kada ga se sjeti.” Ovo je nedvosmislen iskaz da se nisjan -zaborav u hadisu odnosi na pravi zaborav i grešku a ne na nisjan namjernog ostavljanja. U protivnom bi njegove riječi “kada ga se sjeti” bile beskorisne. Jer kada se riječ nisjan-zaborav spomene sa riječi sjećanje onda označava zaborav greške. Kao što je u riječima Uzvišenog:

“A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga.” (El-Kehf, 24)

Drugo. Zatim riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako zaboravim, podsjetite me.”

(Hadis je muttefekun alejhi. Bilježi ga Buharija u knjizi “Ehvabul-kible”, poglavlje “Nahvul-kibleti hajsu kane”, 11156, hadis br. 292; i Muslim u knjizi “Mesadžid”, poglavlje “Sehv fis-salati ves-sudžudu lehu”, 1/400/582, oba u lancu preko Mensura od Ibrahima od Alkame od Abdullaha ibn-Mesuda… od njega.)

Pogrdnost ovog mišljenja je veća od vaše grdnje nas zbog toga što zastupamo mišljenje da nema koristi od takvog namaza, niti da se isti prima. Pa gdje je onda ovo u odnosu na vaše mišljenje?

Treće. U hadisu je spomenuo zajedno zaborav i san. Takav spoj upućuje na činjenicu da se radi o pogreški kao što spominje velika većina učenjaka da onaj ko zaboravi i čovjek koji spava ne snose odgovornost.

Četvrto. Što se tiče onog koji je zaboravio, kada Zakonodavac za njega veže neki govor onda misli na onoga koji je napravio pogrešku. To se vidi iz svih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako npr. kaže: “Ko u zaboravu pojede ili popije neka nastavi postiti, zaista ga je to Allah nahranio i napojio.”

(Hadis je muttefekun alejhi. Bilježi ga Buharija u knjizi “Savm”, poglavlje “Es-saimu iza ekele ev šeribe”, 4/183, hadis br. 1933; i Muslim u knjizi “Savm”, poglavlje “Eklun-nasi ve šurbun ve džimauhu la juftir”, 2/171/1155, oba u lancu preko Muhammeda ibn Sirina od Ebu-Hurejre… od njega.)

Izvor: “Namaz i propisi njegovog ostavljača”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara