Radi Allaha Hadž i umru upotpunite!

“Hadždž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete spriječeni, onda kurbane što vam se nađi pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A koji se među vama razboli ili nekakav ezijet od glave ima, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavljao umru s hadždžom kurban do kojeg može doći, neka zakolje! A onaj ko ga ne nađe, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To je za onoga čija porodica nije prisutna u mesdžidi-Haramu. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!” (Prevod značenja, El-Beqare, 196)

Nakon što je Allah Uzvišeni naveo propise posta i uz njih ukaza na džihad (borbu), počeo je s objašnjenjem drugih obreda, naređujući izvršenje hadždža i umre. Iz teksta se vidi da je potrebno dovršiti ih nakon što se počnu. U tom smislu, nakon navođenja ovih propisa, Allah Uzvišeni kaže: “…a ako budete spriječeni…”, tj. ako budete onemogućeni doći do Kabe i spriječeni ove obrede dovršiti. Stoga se učenjaci slažu da je upotpunjavanje hadža i umre obavezno, bez obzira da li se smatralo da je umra obavezna ili poželjna, kako se ističe u dva mišljenja uleme, koja smo naveli s argumentacijom u našoj knjizi “Propisi.” Od Alije se navodi da je u vezi s ajetom: “Hadž i umru dovršite radi Allaha…” rekao: “da zanijetiš hadždžu kući svoje porodice.” Ovako navode Ibn-Abbas, Seid ibn Džubejr i Tavus. Sufjan kaže: – Pod upotpunjavanjem ovih obreda podrazumijeva se polazak od svoje kuće sa nijjetom da obaviš isključivo hadždž i umru i to da se odazivaš Allahu (sa Lebbejke…) od Mikata, a ne da ideš radi trgovine ili neke potrebe. Kada dođeš blizu Meke, i onda kažeš: “da obavim hadž ili umru!”, što je dozovljeno, ali potpunost pretpostavlja da se krene radi toga, a ne radi nečega drugog. Mekhul kaže: “Upotpunjavanje znači zajedničko izvršenje počev od Mikata.” (prema mišljenju onih koji smatraju da je istodobno obavljanje hadždža i umre bolje – kiran)

Abdurrezzak s lancem prenosilaca od Zuhrija navodi: Čuli smo da je Omer u vezi s riječima Allaha Uzvišenog: “Hadž i umru dovršite radi Allaha…” rekao: “U dovršenje spada da se odvoje i da se umra obavlja izan mjeseci hadžadž.” (prema mišljenju onih koji smatraju da je odvajanje hadždža i umre bolje – ifrad) Ovaj je stav teško prihvatiti budući da je utvrđeno da su sve umre Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obalvjene u mjesecima hadža i to u zul-kadetu; “umra Hudejbije” bila je u zul-kadetu šeste godine po Hidžri, “umratul-kada” u zul-kadetu sedme godine po Hidžri, “umra Džuarana” u zul-kadetu osme godine po Hidžri, a u zul-kadetu desete godine po Hidžri obavio je umru zajedno s hadžom, za koje je istovremeno obukao isti ihram. (Utvrđeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da sam znao što sada znam, ne bih poveo kurbana sa sobom i učinio bih samo umru.” Iz ovog se hadisa vidi da je temettu obavljanje umre, a zatim hadždža uz klanje kurbana najbolji. Ima onih koji smatraju da je on vadžib, a mi to podržavamo iako to eksplicite ne kažemo) Nakon toga nije obavio nijednu umru, a rekao je Ummi-Hani: “Umra u ramazanu jednaka je hadždžu sa mnom,” a to je samo zato jer je ona bila odlučila ići na hadždž s njimpa to nije mogla obaviti zbog čistoće. Utvrđeno je, također, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s jednim ihramom sastavljao i hadž dž i umru. (Ovo ne ukazuje da je oblje sastaviti hadždž i umru – kiran, zato što je sa sobom poveo kurbana još od prije miakta jer on je, sallallahu alejhi ve sellem, ostajao u ihramu i nije ga skidao. Da to nije tako, skidao bi ihram zajedno s onima kojima je naredio da skinu ihram i da umjesto hadža umru obave. U jednom sahih hadusu utvrđeno je da je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim ashabima: “Umra će ulaziti u hadždž do Sudnjeg dana. Prema tome, obavljanje umre uz hadž džvrednije je. U sahih-hadisu također stoji: “Umra će ulaziti u hadždž do Sudnjeg dana.”

Autor: Hafiz Ibn Kesir

 Priredila: Ummu Somayya Reyhana

Komentari

komentara