Ruknovi itikafa

Suština itikafa jeste boravak u džamiji s nijjetom približavanja Allahu dž.š. Prema tome, kad bi čovjek boravio u nekom drugom zdanju,ili ne učini nijjet,takav se njegov boravak ne bi ubrajao u itikaf.  Dokaz da je nijjet obavezan jeste ajet: “… a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno,kao pravovjerni,vjeru ispovjedaju.”(El-Bejjina,5)  i hadis Poslanika a.s. u kojem je rekao: “Sva se djela vrednuju prema namjerama,i svakom čovjeku pripada ono što je namjerio…” Uvjet da itikaf može biti samo u džamiji postavljen je ajetom: “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama.”(El-Bekara 187)

Način dokazivanja jeste sljedeći:da se itikaf može činiti na drugom mjestu,ne bi zabrana snošaja bila vezana za itikaf u džamiji! Prema tome,iz ajeta zaključujemo da se itikaf može činiti isključivo u džamiji.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara