Šta kvari itikaf

Itikaf će pokvariti ako se uradi nešto od sljedećih radnji:

1.Izlazak iz džamije bez šerijatski opravdane potrebe,pa makar to bilo i nakratko,jer se na taj način propušta boravak u džamiji,što je sastavni dio itikafa;

2.Otpadništvo(riddet)od islama,jer se to kosi s ibadetom i zbog ajeta: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao,tvoja će djela zasigurno propasti.”(Ez-Zumer 65)

3.Gubljenje razuma usred ludila ili pijanstva i nemogučnost zdravog rasuđivanja;

4.Menustracija i postporođajno krvarenje

5.Spolno općenje,jer Svevišnji kaže: “Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama.To su Allahove granice,i ne približujte im se!”(El Beqara,187)

Dodir bez strasti ne smeta,jer su Allahovog Poslanika a.s. njegove žene češljale dok je on bio u itikafu. Ebu Hanifa i Ahmed o poljupcu i strastvenom dodiru vele: “U tom je slučaju pogriješio,jer je učinio nešto što mu je zabranjeno,ali ipak itikaf neće pokvariti sve dok ne polucira.” Malik pak smatra da je pokvario itikaf,jer se radi o zabranjenoj radnji te se ona smatra kao i poluciranje.  Od Eš-Šafija se prenose dva različita  stava. Ibn Rušd veli: “Razlog razilaženja jeste u tome da li riječ sa stvarnim i metaforičkim značenjem ima opće značenje ili nema,a ova riječ spada u one koje imaju oba značenja.Stoga,onaj ko smatra da riječ ima općenito značenje,tvrdi da ajet: ‘Sa ženama ne smijete imati snošaja(we la tubaširuhunne) dok ste u itikafu u džamijam’, znači: ne smijete imati snošaja niti bilo šta što vodi tome. Međutim,onaj ko smatra da glagol nema općenito značenje što je mišljenje većine šafija,,tvrdi da ajet ukazuje ili na spolno općenje ili na ono što vodi njemu.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara