Šta prije braka?

brakislamskiPitanje: Već nekih pet-šest godina molim Allaha, dž.š., da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvjek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu, ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha, dž.š., nego zato što mislim da mi je Allah, dž.š., dao ono što je za mene bolje. D ali sam pravilno postupila?

Odgovor: Iskrena dova koja nema harama, uvijek, ima pozitivno mjesto zbog toga što je ona srž (suština) ibadeta, tj. obožavanje Allaha, dž.š.(Vidi: Tirmizi: Sunen, Kitabud-davat). Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišena, jer Allah, dž.š., kako stoji u hadisu koji prenosi imam Ahmed (Vidi: Musned, Baki musnedul-muksirin, br. 10.709), daje moliocu od jedno troje: a) usliši molbu dajući ono što moli; b) toliku mu nagradu ostavi za Ahiret; c) ukolni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli.

Nadalje, u hadisu kojeg bilježi Muslim (u poglavlju Kitabuz-zikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar – kaže se da Allah, dž.š., uslišva molbu Svom robu, ukoliko ne požuruje. U istom hadisu, primjer požurivanja je kada čovjek moli, ali mu se momla ne usliši, te on izgubi nadu i prestane moliti.

Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bi našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu, dž.š., jer – ukoliko je dova ispravna – nikad neće biti na gubitku, čak i kad nebi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora životnog saputnika.  Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, nek se odazove, jer će možda, Allah, dž.š., u tom braku dati veliko dobro.

Izvor: Knjiga za žene – FETVE I SAVJETI –  Dr. Šukrija Ramić
www.islam-iman.com

Komentari

komentara