SURA EL-IHLAS – jedna od najkraćih i najznačajninjih kur’anskih sura

saninm 1) QUL HUVELLAHU EHAD
Reci: “On je Allah, Jedan!”

Ovo je početak i prvi ajet jedne od najljepših, najkraćih i, svakako, najznačajnijih kur’anskih sura. Iako je kratka, to nimalo nije utjecalo na njen značaj. Iz ovoga vidimo da u islamu kvantitet, tj. mnoštvo nije primarno, nego se cijeni kvalitet.
Bitna je postojana zemlja, a ne mulj kojeg ima mnogo i kojeg riječna bujica nosi.
Kvantitet je potreban samo da bi se iz njega izvukao kvalitet, jer logično je da će se prije naći 20 dobrih od stotinu, nego od trideset.
Također, ovaj prvi ajet odgovor je i onima koji su u zabludi i dilemi, jer se Allah na mnogim mjestima u Kur’anu predstavlja u množini, kada kaže MI.
“Mi, zaista Kur’an objavljujemo i zaista ćemo ga Mi čuvati!” (El-Hidžr, 9.)
Prvi recipjenti Kur’ana bili su Arapi, i Uzvišeni komunicira s njima onako kako će Ga najbolje razumjeti, a oni su, kada bi htjeli istaći snagu i odlučnost, za sebe govorili u množini-Mi.
Zbog toga Uzvišeni eksplicite ističe- RECI-ON JE ALLAH, JEDAN!

2) ALLAHUS-SAMED
Njemu se svako obraća (On je utočište svakom)

Ovaj ajet je, kao i kompletan govor Uzvišenog, velika istina, jer nema čovjeka koji je proživio život, bio na ovom svijetu i otišao sa njega, a da nije makar jednom pomislio na Allaha, Jedinog istinskog Boga, i zatražio utočište kod Njega.
Jer, od Allah se ne može pobjeći, nego se bježi k Njemu, i On uklanja brige i teškoće.
Istina, ovo se dešava najčešće onda kada je čovjek u velikim problemima-tada se sjeti Allaha, tada Mu se obraća i zaštitu kod Njega traži. Tada odjednom duša kazuje-“Pozovi Onoga Koji čeka na tebe, Kojeg si zaboravio, a sve ti je dao!”
I gle, čovjek odjednom komunicira sa Onim Kojeg nikad nije vidio, nikad čuo, nikad dotakao, a sve mu govori da je On tu.
Nažalost, neki tek na samrti spoznaju istinu o svome Gospodaru, tad Mu se kaju i obraćaju, ali će to za mnoge biti prekasno.
Ipak, i tako potvrđuju istinitost ovog ajeta-NJEMU SE SVAKO OBRAĆA, ON JE UTOČIŠTE SVEMU!

3) LEM JELID VE LEM JULED
Nije rodio niti je rođen

Allah je oduvijek i zauvijek, On nema početka niti ima kraja, nema stranu, granice, niti bilo šta od onoga što je potrebno čovjeku.
Stoga, On nema ženu, niti je u potrebi za njom,
On je GANIJJUN ‘ANIL-‘ALEMIN-Neovistan je o bilo kome, niko Mu nije potreban, pa ni dijete, bilo muško ili žensko, On nije rodio, nije roditelj.
Isto tako, nije rođen, nema roditelje, nije stvoren, niko Ga nije stvorio, a On stvara, On je Stvoritelj; kada za nešto rekne-Budi, ono bude. To je poznati princip svojstven samo Allahu, dželle ša’nuhu-KUN FE JEKUN.
Stoga je naše vjerovanje od kojeg nema odstupanja ni za atom-da Isa, alejhis selam (Isus) nije Božiji sin, niti Bog, niti jedan od trojice, kako tvrde kršćani, nego je Allahov rob i Njegov Poslanik i Riječ od Njega koju je udahnuo časnoj Merjemi, majci Isaovoj.
Isto tako, Uzejr nije Allahov sin, kako tvrde Jevreji, nego čestiti Allahov rob kojeg Allah spominje u Kur’anu (sura Bekare).
Također, meleki nisu Božije kćeri, kako su to tvrdili predislamski arapski mušrici, nego Allahovi robovi sa posebnim zaduženjima.
Ni za čim od pobrojanog, Allah Uzvišeni nema potrebe niti želje, kao što je imaju ljudi, i ovo je, još jednom, naše islamsko vjerovanje od kojeg nema odstupanja ni za pedalj.

4) VE LEM JEKUN LEHU KUFU VEN EHAD
I niko Mu ravan nije

Ima ljudi jako sposobnih, inteligentnih, hrabrih, visokih, darežljivih..
Ima životinja od kojih čovjek može dosta naučiti, sa izuzetnim osobinam, koje ipak samo slijede instinkt.
I ljudi i hajvani, i meleki i džinni, sve su to samo svjetovi čiji je Gospodar Allah. Zato Kur’an započinje sa-“EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN (Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Fatiha, 1.)
Niko od Njegovih stvorenja nije Ga dostojan, ne može se sa Njim porediti, niti u bilo čemu parirati. Svi su oni robovi potrebni svoga Gospodara. Ako rob pobjegne od Gospodara, biće mu teško, on je, tada, izgubljen, iako je mislio da se slobode dokopao. Tako je i sa ljudima koji su pobjegli od svoga Gospodara, oni će pravu sreću i rahatluk dobiti, i pravi život okusiti tek kada se vrate Allahu Jedinom.
Hvala Allahu Uzvišenom, našem Stvoritelju i Gospodaru.

Autor: Sanin Musa, prof.

Komentari

komentara