Svaka vjera ima svoj moral a moral Islama je stid

546786769Kada stid ne bi imao druge vrijednosti osim činjenice da je to jedno od Allahovih svojstava, bio bi dovoljan razlog da se vjernici trude da kod sebe izgrade tu osobinu. Uzvišeni Allah pokriva mahane i stidi se ljudi, a oholo ljudsko stvorenje se ne stidi Allaha, osim onih kojima se Allah smilovao. Njegova milost se neprestano spušta na nas, a naši grijesi se neprestano dižu Njemu, On nama ukazuje Svoju ljubav dajući nam neizmjerne blagodati, iako je neovisan o svim svjetovima, a mi našim grijesima izazivamo Njegovu srdžbu, iako smo ovisni o Allahu i njegovoj milosti u svakom trenutku. No i pored toga, kada Mu uputimo smjerno naše dove, On nam oprašta grijehe i raduje se našem pokajanju.

Zato, neka nam je uvijek na umu veličanstven i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je vaš Gospodar stidan i plemenit. On se stidi da vrati prazne ruke onome ko Ga iskreno zamoli i ko Mu se dovom obrati.” (Ebu Davud i Tirmizi)

Rekao je Ibn-Kajjim: “Ko se okiti svojstvom koje posjeduje i Uzvišeni Allah, to svojstvo će ga odvesti i približiti Allahu i Njegovoj milosti.”

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaka vjera ima svoj moral, a moral Islama je stid.” (lbn Madže)

Abdullah ibn Omer je imao običaj kazati: “Čovjek neće upotpuniti svoje vjerovanje sve dok ne bude potpuno svjestan da ga Allah gleda, pa neka ne čini tajno ono što bi ga na Sudnjem danu moglo osramotiti pred svim ljudima.”

Čovječe, pazi da ne budeš od onih koji kad se nađu nasamo, krše Allahove zabrane, koji su u javnosti Allahove evlije, a u tajnosti Njegovi neprijatelji. Ne budi od onih koji se više stide ljudi nego Allaha, i ne gledaj u beznačajnost svojih grijeha, već gledaju veličinu i svemoć Onoga Koji te gleda dok činiš grijeh. I nikada ne zaboravi trenutak koji će se sigurno doći, a koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio u svom hadisu, kada je rekao: “Svaki čovjek će pojedinačno razgovarati sa Allahom na Sudnjem danu i između njih neće biti nikakvih posrednika.”

Poznati muslimanski vojskovođa iz vremena emevijske dinastije El-Džerrah je rekao: “Četrdeset godina sam ostavljao grijehe, a tek nakon toga sam postigao pobožnost u riječima i djelima.”

A znameniti islamski učenjak Ibn Dekik El-‘Id je rekao: “Tako mi Allaha, četrdeset godina je prošlo otkako nisam uradio nijedno djelo niti izgovorio ijednu riječ, a da za njih nisam pripremio odgovor pred Allahom na Sudnjem danu.”

To je stepen onih koji se stide Allaha i koji su svjesni da ih Allah uvijek vidi. Njihov primjer je kao primjer žene koju je jedan pokvarenjak pokušao navesti na blud pa mu je rekla: “Izađi i provjeri vidi li nas iko!” On je izašao i nakon što se vratio, kazao je: “Ne vidi nas niko osim zvijezda.” Tada mu je ona rekla: “A gdje je Stvoritelj zvijezda?”

Ili , kao primjer žene vjernice koja je sa jednom karavanom putovala na hadž pa joj je iznenada, u toku noći, u šator upao nepoznat muškarac i rekao: “Ja nisam pošao na ovo putovanje zbog hadža, već samo da iskoristim priliku da se osamim sa tobom i da počinimo blud.” Ona mu je rekla: ”Provjeri da li su svi ljudi zaspali!” On je to učinio i kada se vratio, radosno je uzviknuo: “Svi spavaju!” Na to mu je ona rekla: “A sada provjeri da li i Allah spava.” Pa je zaplakala i zamalo se onesvijestila od silnog plača, a pokvarenjak je pobjegao iz njenog šatora.

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara