Svemu na ovome svijetu On je život udahnuo

“To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove, oni vjerovati?” (Al-Džasije,6.)

 Piše: Senija Braković

allah-wallpaper0-05412500-1237973044_39e20__800xxOn je doista, Silni i Mudri. Onaj koji je sve stvorio i On će, kada dođe vrijeme koje je odredio, sve to ponovo u prah pretvoriti. Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. Od sićušnog mrava do Sunca koje je za nas nešto veliko, sve Njemu Jedinome sedždu čini i Njega hvali i spominje.

I anorganske tvari posjeduju moć pokreta koje ne vidimo niti o njima nešto znamo ali se oni i pored toga dešavaju da bi anorganske tvari ivršavale svoju ulogu u životu kao živa a ne mrtva stvorenja. Ljudski razum nije u mogućnosti da spozna na koji način se to sve dešava. Dokaz nam se nalazi u Kur’anu Časnom: „Ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili.“(Ed-Duha, 29.)

Dakle, i Zemlja i nebo imaju osjećanja. Samo mi mislimo da su oni nepomična tijela koja ne osjećaju. I oni imaju uši pomoću kojih slušaju Allahov dž.š. govor, razumijevaju i odazivaju se, a o tome nas obavještava Uzvišeni: „zatim  se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: Pojavite se milm ili silom!- Pojavljujemo se drage volje!-odgovorili su.“(Fussilet,11.)

Allah je uputio riječi Zemlji i nebesima, a oni su razumjeli smisao i odgovorili Mu na jeziku samo Njemu znanom. Pošto je to tako onda nemamo pravo kazati da su nebo i Zemlja gluhi. Naprotiv, oni posjeduju čulo sluha pomoću kojeg čuju a onda se odazivaju: „I kada se nebo rascjepi i posluša Gospodara svoga- a ono će to dužno biti- i kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni i posluša Gospodara svoga- a ona će to dužna biti.“(El-Inšikak,1)

Kako nebo i Zemlja čuju i pokoravaju se naredbama Uzvišenog, a mi o tome ništa ne znamo, ni kako se ni kada to dešava, isto tako Uzvišeni Allah nam je pojasnio da u anorganskim tvarima postoje osjećaji i strah od Allaha Uzvišenog u većoj mjeri nego u srcima nekih ljudi: „Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su i još tvrđa, a ima kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, i kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. A Allah motri ono što radite.“(El-Bekare,74.)

Iz svega navedenog da se uočiti kako i anorganske tvari posjeduju određene vidove života. Neke od njih je spomenuo Uzvišeni Allah u Svojoj Časnoj Knjizi, a mi o tome nismo ništa znali. Neki su spomenuti u hadisima Allahovog Poslanika a.s., koji govore o kamenu koji je u njegovim rukama slavio Allaha. Brda su slavila Uzvišenog zajedno sa Davudom a.s., o čemu govori i Kur’an: „I učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale: to smo Mi bili kadri učiniti.“ (El-Enbija,79.)

Uzvišen je On, Jedini i Vječni, Koji je u Svojoj knjizi sve ojasnio, a mi so ipak sićušna stvorenja, koja bez Njegove volje ne mogu ništa. Pa kako se onda oholimo i protivimo Njegovim odredbama, kada znamo da planine, koje, ako se sruše, mogu nas zatrpati, pred Njim drhte i Njega veličaju.

Mlim Allaha Uzvišenog, da bude zadovoljan nama i našim roditeljima, našom djecom, našim precima i svima koji će poslije nas doći, da nam učvrsti hod stazama ispravnim, da nam srca naša uzme i očisti, da ih povede Sebi. Molim Ga svim imenima kojima je Sebe nazvao ili ih je u Tajnom Znanju sačuvao, da nas sačuva od šejtana, Dedžalovih smutnji, kaburske patnje i džehennemskevatre. Da nam učvrsti hod preko Sirat Ćuprije, i da nas, inšallah, Voljom Svojom i Milošću uvede u džennetske bašče.

Za www.islam-iman.com – Piše: Senija Braković

Komentari

komentara