U čemu je smisao zabrane nošenja zlata i svile muškarcima

Autor: Dr. Jusuf Al-Qardawi

www.islam-iman.com – Uvodenjem ovih dviju zabrana koje se odnose na muškarce, islam nastoji postići odgojne, moralne i plemenite ciljeve. Zaista islam – kao vjera džihada (borbe) i snage – nastoji zaštititi muške odlike muškarca od bilo kojeg vida slabosti, pasivnosti i letargije. Allah dželle šanuhu je odlikovao muškarca korpulentnošću stasa i skladnošću mišića; za razliku od žene, njemu ne dolikuje da oponaša pjevaljku u oblačenju finih tkanina i isti¬canju skupe nošnje i nakita.

Pored ovoga, postoji i društvena opravdanost ove zabrane. Zabrana nošenja zlata i svile muškarcima dio je širega islamskog programa koji nastoji suzbiti luksuz u životu. Sa stanovišta, Kur’ana, luksuzan život vodi slabljenju nacije i njezinoj eventualnoj propasti; luksuz je jedna vrsta društvene nepravde jer ga samo mali broj ljudi može sebi priuštiti i to na račun obespravljenih masa, koje ponekad nemaju osnovnih sredstava za život. Pored toga, luksuzan život je neprijatelj svakog pozivanja na istinu, pravdu, dobro i socijalne reforme.
Kur’an kaže: „Kad hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli prepustimo da se razvratu odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo.“ (El-Isra’: 16)
i: „Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli : „Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!“ (Sebe’: 34)
U duhu Kur’ana, Resulullah – alejhi’s-selam – je muslimanima zabranio da se odaju konzumiranju svega što je sumnjivo. Ne samo da je mu¬škarcima zabranio da nose zlato i svilu, već je i ženama i muškarcima zabranio da koriste zlatni ili srebreni pribor. Konačno, ove zabrane imaju i neke ekonomske reference. Budući da je zlato univerzalno sredstvo razmjene, koristiti ga za izradu predmeta za potrebe domaćinstva ili nakita za muškarce, besmisleno je sa ekonomskoga aspekta.

Izvor: Halal I haram u islamu”, Autor: Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara