Vlasti moraju spriječiti teroriste

Peto, vlasti moraju spriječiti ove ljude, koji imaju smjelosti da se bore protiv vjere i vjerskih učenjaka, da utječu na ljude da olahko shvataju vjerska pitanja, suprotstavljajući se vjeri i njenim pristalicama, te pokušavajući da povežu zločine koji se dešavaju sa vjerovanjem i vjerskim organizacijama. Stalno vijeće također poriče tvrdnju da su ove destruktivne radnje povezane sa islamskom školom, te također osuđuje korištenje ovih nedavnih incidenata kao sredstva za iskorištavanje bogatih resursa ove blagoslovljene zemlje, uspostavljene na akidi selef-el-saliha (pravovjernih prethodnika).

Šesto, islamska vjera je došla sa idejom društvenog jedinstva i Allah, subhanehu we te’ala, to propisuje u Svojoj Knjizi, zabranjujući podjele i bilo koju vrstu sektaštva. On, subhanehu we te’ala, kaže:

“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali-Imran, 103)

On, subhanehu we te’ala, također kaže:

“Tebe se (Muhammede) ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.” (El-En’am, 159)

Allah, subhanehu we te’ala, poriče bilo kakvu vezu između Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i onih koji cijepaju vjeru i dijele se u različite stranke. To je dokaz da je podjela zabranjena i da predstavlja veliki grijeh. Općepoznato je da je jedan od temelja vjere naredba da se držimo glavnog džemata i budemo poslušni onome koji vlada među muslimanima, kada se njegove upute odnose na pokornost Allahu. On, subhanehu we te’ala, kaže:

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.” (En-Nisa, 59)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Budite poslušni i pokorni vladaru tokom teškoća, blagostanja, svojih aktivnosti, pa čak i u onome što mrzite…” 1

Također, Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

“Ko god je pokoran meni, pokoran je Allahu, a ko god je nepokoran meni, nepokoran je Allahu. Ko god je pokoran vladaru, pokoran je meni, a ko god je nepokoran vladaru, nepokoran je i meni.” 2

Selefi ove nacije od ashaba, radijallahu anhu, i onih koji su došli poslije njih, uvijek su shvatali važnost  poslušnosti i pokornosti vladarima.

Nakon svega rečenog, Stalno vijeće upozorava one koji pozivaju u zabludu, probleme, podjelu – one koji su se nedavno pojavili i okrenuli se protiv muslimana, pokušavajući ih ubijediti da odbiju poslušnost vladarima, te da se pobune protiv njih i suprotstave im se. Ovo su neki od najvećih grijeha, kao što je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:

“Zasigurno će se pojaviti razne vrste zla. Pa, ko god pokuša da poremeti i podijeli ovu naciju dok je ujedinjena, borite se protiv njega mačem, ko god on bio.” 3

Postoji opasnost od kazne u ovom životu i na Ahiretu, kako je spomenuto u hadisu upućenom ljudima koji pozivaju u zabludu i podjele, te njihovim sljedbenicima ekstremistima. Neophodno je pridržavati se ove ispravne i umjerene vjere i ostati na Pravom putu zasnovanom na Kur’anu i Sunnetu, držeći se shvatanja ashaba, radijallahu anhu, i onih koji ih slijede u pravovjerstvu.

Također, neophodno je odgojiti sljedeću generaciju omladine na principima ove ispravne metodologije i Pravog puta, da bi, uz Allahovu pomoć, bila bezbjedna od svih zlih težnji i utjecaja ovih pozivaoca ka devijantnosti, nesrećama i podjelama…

1 Bilježi Muslim (br. 1836).
2 Bilježe Buharija (br. 7137) i Muslim (br. 1835).
3 Bilježi Muslim (br. 1852), a hadis prenosi ‘Arfedže Ibn Šurej, radijallahu anhu. Naravno, ovo je dozvola smrtne kazne koju treba da sprovede zakonita vlast, a ne pojedinci.

Izvor:Iz knjige: Kejfe Nu’aliju Waqi’ana el-Alim (str. 139-142)

Prijevod i obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara