Znakovi licemjerstva

Autor: Senad Hodžić, prof.

403540_520022084682756_558051747_nHvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih u dobru slijede sve do Sudnjeg dana.

Prije nego započnem sa temom o licemjerstvu (nifaku) da skrenem pažnju na par stvari koje su među nama prisutne, a kojih se musliman treba klonuti.

1.    Brinemo tuđe probleme i tražimo i istražujemo tuđe nedostatke, a svoje zaboravljamo.

2.    Jedni drugima samo rušimo želju za napretkom i prvo što kod ljudi i njihovih poslova i postupaka primjećujemo jesu nedostaci i loše stvari, a obično čovjeka prepadamo umjesto da mu savjet dajemo.

3.    Za naše probleme uvijek krivimo druge, a ne znamo da nam Allah daje iskušenja isključivo zbog nas samih, ili nas kažnjava ili nas iskušava.

4.    Odlazimo iz krajnosti u krajnost, a sredinu zapostavljamo ili čak ne znamo šta je sredina

5.    Ako još tome dodamo laž koja se među nama ukorjenila, nepovjerenje, predrasude, prevare….

Posljedica ovakvog našeg života jeste pojava licemjerstva, jer kada počnemo sa nabrajanjem osobina nifaka, malo koja od ovih osobina, a da nismo njome zaraženi, kako pojedinačno tako i grupno.

Ovo je ujedno i razlog izbora ove teme koju ću pokušati objasniti u sljedećim predavanjima, a sve zbog toga da bi se osoba preispitala na kakvom je stepenu njegovo vjerovanje.

Nikako ova predavanja ne smiju biti okrenuta u smijeru istraživanja mahana kod osoba iz našeg okruženja, uz objašnjenje kako moramo biti na oprezu od ljudi sa licemjernim ponašanjem. Znači, hajde da pogledamo sebe i svoje nedostatke.

Napominjem da često ne razumijemo pojmove i termine iz islamske terminologije, tako da često mješamo pojmove PONOS I OHOLOST, OPREZ I SUMNJU, ili ih ne razumijevamo u pravom značenju, poput termina IBADET, ŠEHADET, ISLAM, NIFAK, KUFR, TEWEKKUL….

Mi obično o licemjerstvu znamo da ima tri-četiri osobine, spomenute u hadisu od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, u kojem kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: „Tri su znaka licemjere: kada govori laže, kada nešto obeća ne ispuni i kada mu se nešto povjeri on to iznevjeri (Buhari i Muslim)

U drugoj predaji, od Abdullaha ibn ‘Amra se još spominju: „…Kada nešto dogovori toga se ne drži, a kada se prepire pretjeruje“.

Međutim pojam nifaka je mnogo širi i sadrži mnogo više osobina, neke su spomenute u Kur’anu, a neke u hadisu, a u nijetu sam spomenuti tridesetak tih osobina i ukratko o njima nešto reći.

Ponovo napominjem da prilikom obrade ove teme i govora o njoj ne gledamo oko sebe, nego da pogledamo u sebe, a također da se ne zaustavimo na konstatacijama, nego da propust, nedostatak i grešku ispravimo ukoliko ih kod sebe uočimo ispravimo i toga se očistimo.

Također napominjem da nije nedostatak kod vjernika to što ima strah od nifaka, naprotiv to je samo dobar znak, jer i naši najbolji prethodnici i islamski velikani su stalno preispitivali svoje vjerovanje i iskrenost u njemu i bojali se licemjerstva.

Tako se prenosi primjer Omera, radijallahu ‘anhu, kada je upitao Huzejfu da li ga je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, spomenuo među munaficima, ili primjer Handale i Ebu Bekra, kada su se pobojali i rekli za sebe da su munafici, a kada su se posavjetovali sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi we sellem, on ih je nasavjetovao i rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi se vi stalno osjećali onako kako se osjećate sa mnom u spominjanju (dženneta i džehennema), meleki bi se s vama pozdravljali u vašim posteljama i putevima kojim prolazite, ali Huzejfe, malo ovako, malo onako“. (Muslim)

Buharija bilježi izjavu Ibn Ebi Mulejke u kojoj kaže: „Sreo sam više od trideset ashaba, a svaki se bojao licemjerstva za sebe“.

A Hasan el-Basri govoreći o licemjerstvu, kaže: „…Nije od njega siguran osim munafik, a pribojava ga se samo vjernik“.

Nifaka imamo dvije vrste, a to su NIFAK U VJEROVANJU I NIFAK U DJELIMA. Ovaj prvi je svakako opasniji, jer ta vrsta nifaka izvodi čovjeka iz vjere, dok nifak u djelima nije na tom stepenu opasnosti, ali je svakako opasan.

Ponekad su ove dvije vrste povezane i ukazuju jedna na drugu, a ponekad nisu, jer se nifak u djelima nekada pojavljuje kao slabost u vjerovanju, a znamo da se po učenju „ehlussunneta“ iman povećava i smanjuje.

Nifak u vjerovanju je najgora vrsta kufra, i za takve licemjere koji su od onih za koje Allah kaže: „Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!”- a oni nisu vjernici. (Krava, 8)

Njima je Allah pripremio najveće dubine džehennema, kao što je spomenuto u ajetu: „Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.“ (Žene, 145)

Nifaka u djelima imamo raznih kategorija, zavisno od težine grijeha kojeg čovjek počini. Ponekad je to rezultat licemjerstva u vjerovanju, a ponekad lijenost, popustljivost, odavanje strastima ili općenito slabost u vjerovanju.

Nifak je u Kur’anu spomenut mnogo puta (37), a mi ćemo te ajete spominjati posebno kako budemo spominjali znakove licemjerstva.

Molim Allaha da nas očisti naša srca od licemjerstva i da upotpuni vjerovanje naše ihlasom.

 

Autor: Senad Hodžić, prof.

 

 

Komentari

komentara